Vytvoriť faktúru

JAVOR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JAVOR
IČO 31421202
DIČ 2020362058
IČ DPH SK2020362058
Dátum vzniku 22 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JAVOR
Kráľová pri Senci 76
90050
Kráľová pri Senci
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 027 502 €
Zisk 21 014 €
Aktíva 418 841 €
Vlastný kapitál -7 465 €
Kontaktné informácie
Email info@pneujavor.sk
Webová stránka http://www.pneujavor.sk
Phone(s) +421245901184, +421245901657
Mobile phone(s) +421903279088
Fax(es) 0245901657
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 426,909
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 334,741
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 334,741
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,360
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 190,996
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 136,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 90,014
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,032
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,032
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 47,971
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 47,971
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 47,971
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,011
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,640
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,371
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,154
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,154
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 426,909
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,549
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,422
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,422
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,533
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,533
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 35,777
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -53,197
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,014
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 412,837
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,367
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,167
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,225
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 357,245
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 31,986
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,986
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 257,341
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,812
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,655
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,266
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 51,185
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 34,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 523
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 523
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 991,833
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,027,502
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 724,417
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 267,416
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,249
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,420
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,000,454
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 688,563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 161,355
D. Služby (účtová skupina 51) 23,785
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 61,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,649
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,117
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,453
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,817
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,956
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,956
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,173
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,586
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,048
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,130
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,154
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,193
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,193
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,961
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,154
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,894
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,014
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015