Vytvoriť faktúru

GEOCONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEOCONSULT
IČO 31422969
DIČ 2020357009
IČ DPH SK2020357009
Dátum vzniku 20 Októbra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEOCONSULT
Tomášiková 10/E
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 189 450 €
Zisk -213 542 €
Aktíva 1 555 505 €
Vlastný kapitál 734 079 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250574705, 0250574700, 0250574706
Fax(es) 0250574798, 0250574799
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,062,637
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,074
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 27,785
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 27,785
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 31,289
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 31,268
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 21
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 345,852
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,501
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,501
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,557
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 49,557
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 289,987
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 289,887
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,887
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,807
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 657,711
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,178
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 25,874
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 629,659
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,062,637
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 265,402
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,300
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,300
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,150
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,150
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 434,494
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 887,541
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -453,047
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -213,542
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 797,235
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 28,007
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 17,404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,603
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 338,787
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,146
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 65,146
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 150,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,850
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,348
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,143
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 46,300
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 219,406
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,682
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 206,724
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 211,035
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,183,431
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,189,450
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,183,431
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,769
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,436,015
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 38,393
D. Služby (účtová skupina 51) 500,047
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 788,007
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 552,062
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 195,056
4. Sociálne náklady (527, 528) 40,889
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,649
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,161
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,161
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 71,135
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -246,565
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 644,991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 183
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 178
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,979
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,369
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,369
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,597
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -258,361
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -44,819
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -47,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -213,542
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016