Vytvoriť faktúru

framipek - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno framipek
IČO 31425062
DIČ 2020359451
IČ DPH SK2020359451
Dátum vzniku 02 Decembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo framipek
Poľná 77
90081
Šenkvice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 350 960 €
Zisk 6 992 €
Kontaktné informácie
Email framipek@framipek.sk
Phone(s) 0336496013, 0336496102
Fax(es) 0336496014, 0336496103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,890,552
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,176,860
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 200
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 200
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,175,332
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 33,260
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 952,878
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 186,682
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,512
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,328
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,328
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 706,826
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 534,752
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 488,672
3. Výrobky (123) - /194/ 5,682
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 40,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 112,032
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 106,973
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 106,973
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,971
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,042
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 55,327
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,715
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,866
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,636
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,890,552
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,177,595
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 182,899
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 182,899
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 939,573
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,928
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,928
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,203
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,203
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,992
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 712,957
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 93,272
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,603
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 84,669
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 349,161
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 182,972
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 182,972
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 71,242
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 46,213
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,734
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 40,088
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,088
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 230,436
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,350,960
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,536,625
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,718,705
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 50,830
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -930
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,000,350
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,877
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,503
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,323,459
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,113,512
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,019,995
D. Služby (účtová skupina 51) 251,260
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,602,295
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,148,919
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 404,488
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,888
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,412
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 283,523
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 283,523
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,428
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,284
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,750
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27,501
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,920,813
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,531
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,527
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,527
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,160
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,452
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,452
O. Kurzové straty (563) 71
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,637
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,629
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,872
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,992
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015