Vytvoriť faktúru

ROS reklamno obchodná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ROS reklamno obchodná
IČO 31426051
DIČ 2020359715
IČ DPH SK2020359715
Dátum vzniku 01 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ROS reklamno obchodná
Bencúrova 5
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 399 477 €
Zisk -31 867 €
Aktíva 309 922 €
Vlastný kapitál 125 141 €
Kontaktné informácie
Email info@ros.sk
Phone(s) 0243191472, 0243413254, 0557296060, 0557296063, 0557296064, 0243412325
Fax(es) 0243413258
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 289,223
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 119,685
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 119,685
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69,249
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,942
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,494
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 163,127
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 183
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 183
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 157,397
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,140
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,140
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 39,600
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48,924
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,733
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,547
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,102
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 445
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,411
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,186
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 225
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 289,223
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,805
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 35,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 700
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 700
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -31,867
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,803
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,272
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 8,130
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,142
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 199,545
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 177,297
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 177,297
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,884
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,164
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,766
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,434
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,876
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,876
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,110
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,615
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,615
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,399,477
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,342,930
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 55,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,547
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,424,724
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,061
D. Služby (účtová skupina 51) 1,106,046
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 134,604
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,122
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,297
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 26,189
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 26,189
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 44,964
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,297
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,247
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 194,823
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,751
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,192
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,192
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,557
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,740
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -28,987
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -31,867
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2015