Vytvoriť faktúru

K.P.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno K.P.A.
IČO 31427006
DIČ 2020362641
IČ DPH SK2020362641
Dátum vzniku 15 Decembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo K.P.A.
Orenburská 58/11295
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 739 733 €
Zisk 112 791 €
Aktíva 1 093 883 €
Vlastný kapitál 115 392 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245525225, +421245525226
Mobile phone(s) +421911793719
Fax(es) 0245525226
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 437,046
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 141,745
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 141,745
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 58,322
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 38,114
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,309
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 291,687
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 100
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 260,642
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 260,642
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,642
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,945
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,437
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,508
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,614
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,614
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 437,046
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,941
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,300
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,300
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,185
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,025
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,025
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,791
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 261,105
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,049
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 6,989
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 176
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 234,427
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 165,940
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,940
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,482
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,836
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,930
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,239
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,464
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,739,733
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,739,733
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,712,455
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,945
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,591,344
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 233,178
D. Služby (účtová skupina 51) 1,057,623
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 271,985
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 198,225
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,301
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,459
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,760
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,492
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,492
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 774
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,532
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 148,389
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 421,654
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,950
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,112
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,112
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,838
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,941
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 139,448
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,657
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,714
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -57
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 112,791
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015