Vytvoriť faktúru

H E L L A S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno H E L L A S
IČO 31427979
DIČ 2020359660
IČ DPH SK2020359660
Dátum vzniku 26 Januára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H E L L A S
Osadná 2
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 60 075 €
Zisk -8 424 €
Aktíva 81 527 €
Vlastný kapitál -260 012 €
Kontaktné informácie
Email hellas@ba.telecom.sk
Phone(s) 0336412380
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,346
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,346
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,246
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 70,848
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,380
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 592
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 42,639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 77,194
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -256,956
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 8,914
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 10,569
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -267,642
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -15,436
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 334,150
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 12,454
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 318,172
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,421
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,128
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 11,472
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 278,151
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,272
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 252
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 60,075
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,355
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 55,779
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -59
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 66,459
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 6,013
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 22,631
C. Služby (účtová skupina 51) 13,257
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,966
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 575
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,004
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,013
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -6,384
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,233
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,040
M. Nákladové úroky (562) 1,554
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 486
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,040
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -8,424
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,424
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016