Vytvoriť faktúru

CS - TIM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CS - TIM
IČO 31428614
DIČ 2020685931
IČ DPH SK2020685931
Dátum vzniku 04 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CS - TIM
Novomeského ul. 38
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 102 €
Zisk -8 107 €
Aktíva 30 737 €
Vlastný kapitál 12 932 €
Kontaktné informácie
Email cstim@stonline.sk
Phone(s) 0336411125
Fax(es) 0336411125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,319
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 16,675
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,432
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,430
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,430
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,243
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,220
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,023
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 964
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 964
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,958
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,322
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,154
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,435
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,435
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,573
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,573
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,627
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,627
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,106
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,636
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 669
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 669
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 780
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 780
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,338
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,141
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 916
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,535
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,257
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 49,102
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,102
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,685
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,162
D. Služby (účtová skupina 51) 9,943
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,143
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 32,038
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,614
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,491
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 124
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 93
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,220
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,583
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 36,997
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 82
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 82
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 111
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 111
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -29
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,612
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 495
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 495
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015