Vytvoriť faktúru

KAMET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KAMET
IČO 31428690
DIČ 2020362146
IČ DPH SK2020362146
Dátum vzniku 04 Februára 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMET
M. R. Štefánika 1
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 165 866 €
Zisk -10 586 €
Aktíva 9 419 €
Vlastný kapitál -97 346 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 033614009, 0336414009
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,589
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,717
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,717
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,717
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,754
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,100
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,519
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,581
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,654
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 347
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,307
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 118
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,589
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -107,932
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -103,986
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,878
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -105,864
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,586
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,387
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,299
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,299
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,638
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,657
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,657
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,640
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,124
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,881
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 86,450
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 134
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 134
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 165,866
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 164,189
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,677
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 174,284
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 51,491
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 65,956
D. Služby (účtová skupina 51) 24,462
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 30,257
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,390
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,744
4. Sociálne náklady (527, 528) 123
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,032
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,032
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 952
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 22,280
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,208
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 235
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 235
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 973
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,626
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,586
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 09.10.2015