Vytvoriť faktúru

MURAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MURAT
IČO 31431852
DIČ 2020359858
IČ DPH SK2020359858
Dátum vzniku 01 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MURAT
Bratislavská 87
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 134 112 €
Zisk 36 035 €
Aktíva 11 207 179 €
Vlastný kapitál 6 205 735 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336423672, 0336481151, 0336481161, 0336481215, 0336481152, 0336481153, 0336481154, 0336481159, 0336
Mobile phone(s) +421903403887, +421903586891, +421903586893, +421903586895
Fax(es) 0336422524, 0336423672, 0336481119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,080,159
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,891,758
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 242,384
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,431
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 152,468
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 87,485
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,865,191
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 284,505
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 744,961
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 801,438
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 441
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 31,075
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,771
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 784,183
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 784,183
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,158,317
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,483,533
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 173,045
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 770,734
3. Výrobky (123) - /194/ 129,692
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,399,977
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 10,085
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,632,853
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,495,228
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,495,228
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,002
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,131,623
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,931
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 31,557
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,374
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,084
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,975
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,080,159
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,228,927
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,887,545
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,887,545
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 188,754
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 188,754
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -13,952
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -13,952
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,130,545
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,520,849
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -390,304
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 36,035
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,851,232
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,906
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 245
12. Odložený daňový záväzok (481A) 30,661
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 533,984
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,675,430
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,322,959
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,322,959
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,771
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 130,084
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,134
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 66,328
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 154
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 62,636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62,636
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,348,276
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,870,203
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,134,112
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,620,922
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 95,022
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,154,259
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 68,368
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 6,694
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,010
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 186,837
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,034,120
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,901,259
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 642,564
D. Služby (účtová skupina 51) 1,606,061
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,431,567
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,022,919
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 353,455
4. Sociálne náklady (527, 528) 55,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 48,138
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 306,380
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 306,380
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 397
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97,754
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 99,992
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,795,381
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,589
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XII. Kurzové zisky (663) 1,547
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,055
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 42,801
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 42,801
O. Kurzové straty (563) 1,146
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,108
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -52,466
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,526
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,491
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,176
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -11,685
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 36,035
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31431852 DIČ: 2020359858 IČ DPH: SK2020359858
 • Sídlo: MURAT, Bratislavská 87, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 01 Apríla 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 01.04.1993
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miroslav Holčík 1 321 281 € (70%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  Magdaléna Holčíková 566 263 € (30%) Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.09.2014Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste lebo v ich okolí
   26.11.2013Nové predmety činnosti:
   opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   19.06.2010Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovýn spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   správa bytového a nebytového fondu
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   20.05.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   18.01.2006Nové obchodné meno:
   MURAT, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Podhorská ul. 4329/8 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   17.01.2006Zrušené obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   19.03.2004Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie v doprave
   zabezpečovanie colných formalít
   predaj a odkupovanie pohľadávok /faktoring a forfaiting/
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /s výnimkou zvlášť nebezpečného odpadu/
   18.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   24.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava Vznik funkcie: 01.04.1993
   23.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   29.09.1997Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   28.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   MURAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 87 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyslu, obchodu a služieb
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Magdaléna Holčíková Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Holčík Nálepkova 23 Pezinok 902 01
   Ing. Igor Valuch Budatínska 57/b Bratislava