Vytvoriť faktúru

ANKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANKA
IČO 31434720
DIČ 2020357361
IČ DPH SK2020357361
Dátum vzniku 28 Apríla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANKA
Marianska 6
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 133 446 €
Zisk 7 976 €
Kontaktné informácie
Email anka.sro@stonline.sk
Webová stránka http://www.ankasro.com;http://www.eurofluid.com
Phone(s) +421265935490
Mobile phone(s) +421905935490
Fax(es) 0265935490
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 71,937
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,672
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,236
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,236
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,938
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,938
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,938
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,498
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,368
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,130
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 265
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 265
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 71,937
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 62,834
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 316
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 316
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 46,244
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,242
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,998
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,976
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,103
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 384
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 384
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,516
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 942
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 942
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,072
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,004
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,498
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,203
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 133,136
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 133,446
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 91,267
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 41,869
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 122,909
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 87,960
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,535
D. Služby (účtová skupina 51) 13,466
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,483
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,950
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,746
4. Sociálne náklady (527, 528) 787
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 465
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,537
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,175
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 316
O. Kurzové straty (563) 11
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,225
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,249
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,976
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015