Vytvoriť faktúru

BARO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BARO
IČO 31435483
DIČ 2020357570
IČ DPH SK2020357570
Dátum vzniku 07 Mája 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BARO
Devínska cesta 28/859
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 456 777 €
Zisk 69 536 €
Aktíva 233 518 €
Vlastný kapitál 23 989 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244250368
Fax(es) 0244250368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,177
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,177
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,177
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 201,788
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 138,655
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,515
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 54,270
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 204,965
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 94,771
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 8,250
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 8,250
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 797
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,188
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 69,536
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 110,194
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 104,574
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 75,940
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,340
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,259
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,035
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 5,620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 456,777
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 442,278
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,499
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 384,223
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 146,852
C. Služby (účtová skupina 51) 100,883
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 116,680
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,165
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,883
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,446
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,903
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,411
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 72,554
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 194,543
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 540
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 539
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 474
N. Kurzové straty (563) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 457
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 66
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 72,620
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,084
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 69,536
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015