Vytvoriť faktúru

MONTÁŽE Trenčín - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONTÁŽE Trenčín
IČO 31436714
DIČ 2020376501
IČ DPH SK2020376501
Dátum vzniku 25 Mája 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo MONTÁŽE Trenčín
Bratislavská 111
91105
Trenčín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 950 122 €
Zisk 302 609 €
Aktíva 3 116 730 €
Vlastný kapitál 2 127 409 €
Kontaktné informácie
Email tn@montazetrencin.sk
Phone(s) 0908723167, 0327446283, 0327446284, 0327446285
Mobile phone(s) 0908723167
Fax(es) 0327446265
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,858,035
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,699,300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,214,031
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 150,718
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 574,177
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 489,136
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 485,269
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 485,269
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,143,135
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 20,961
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 20,961
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 494,726
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 362,507
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 362,507
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 72,934
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 44,082
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,203
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 627,448
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,763
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 623,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,600
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,744
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 856
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,858,035
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,180,017
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 25,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 25,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,471
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,471
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 127,528
2. Ostatné fondy (427, 42X) 127,528
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,716,409
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,716,409
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,609
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 678,018
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 59,669
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,844
12. Odložený daňový záväzok (481A) 51,825
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 17,007
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 17,007
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 486,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 319,603
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 319,603
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 99,061
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,134
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,536
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 819
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 115,189
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 46,067
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 69,122
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,950,122
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,950,122
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,941,553
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,089
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,550,159
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,131,642
D. Služby (účtová skupina 51) 2,432,826
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,829,513
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,315,268
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 39,600
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 460,651
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,994
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,223
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 102,336
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 102,336
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 87
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,532
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 399,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,377,085
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,612
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,690
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,690
XII. Kurzové zisky (663) 3,922
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,367
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 62
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 62
O. Kurzové straty (563) 7,703
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,602
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,755
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 390,208
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 87,599
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 70,069
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302,609
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 03.09.2015