Vytvoriť faktúru

I.Svätojurská, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.Svätojurská, akciová
IČO 31437567
DIČ 2020359891
IČ DPH SK2020359891
Dátum vzniku 10 Júna 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo I.Svätojurská, akciová
Na pažiti 4E
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 374 177 €
Zisk -26 144 €
Aktíva 412 327 €
Vlastný kapitál 339 533 €
Kontaktné informácie
Email svatojurska@svatyjur.sk
Phone(s) 0244971888, 0238100521, 0244970565
Mobile phone(s) 0911334088
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 348,778
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 290,090
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 290,090
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,689
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 252,128
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,273
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,275
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,968
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,707
3. Výrobky (123) - /194/ 261
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,659
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 22,374
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,374
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 305
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,980
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,648
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 962
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,686
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,413
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 348,778
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 290,126
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 290,126
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 40,374
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,036
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,144
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 44,191
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,266
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,266
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,534
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 13,613
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,613
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,164
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,853
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,656
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 248
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,391
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,391
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 231
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 231
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 361,007
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 374,177
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 737
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 280,320
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,950
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -662
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 422
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,410
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 399,224
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 730
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 53,153
D. Služby (účtová skupina 51) 133,111
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 179,653
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 126,820
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,383
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,450
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,372
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,232
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,973
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,047
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 173,351
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 138
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,184
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,144
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017