Vytvoriť faktúru

I.Svätojurská, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.Svätojurská, akciová
IČO 31437567
DIČ 2020359891
IČ DPH SK2020359891
Dátum vzniku 10 Júna 1993
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo I.Svätojurská, akciová
Na pažiti 4E
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 417 132 €
Zisk 1 925 €
Aktíva 412 327 €
Vlastný kapitál 339 533 €
Kontaktné informácie
Email svatojurska@svatyjur.sk
Phone(s) 0244971888, 0238100521, 0244970565
Mobile phone(s) 0911334088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 398,211
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 318,322
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 318,322
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 30,689
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 264,480
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,153
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,503
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,087
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,163
3. Výrobky (123) - /194/ 924
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,892
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,706
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,706
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,186
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,524
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,523
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,001
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,386
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,386
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 398,211
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,393
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 290,126
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 290,126
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 26,316
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 26,316
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 18,026
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,736
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -70,710
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,925
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 61,587
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,335
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 48
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,287
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 35,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,024
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,024
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,405
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,560
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,323
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,892
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,892
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 231
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 403,130
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 417,132
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,229
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 317,630
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,271
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,464
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,133
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 414,099
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,118
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,082
D. Služby (účtová skupina 51) 134,175
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 180,593
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 128,306
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,930
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,357
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,642
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 39,327
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 39,327
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,162
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,033
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,291
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 147
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,885
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31437567 DIČ: 2020359891 IČ DPH: SK2020359891
 • Sídlo: I.Svätojurská, akciová, Na pažiti 4E, 90021, Svätý Jur
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Grančič predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Jozef Kozmon člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Marián Fraňo člen Krajinská cesta 15 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Ladislav Macháček člen Pezinská 48 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  Ing. Ján Kročka člen Pezinská 37 Svätý Jur 900 21 07.05.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda predstavenstva Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Jozef Kozmon - člen predstavenstva Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Marián Fraňo - člen predstavenstva Krajinská cesta 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Ladislav Macháček - člen predstavenstva Pezinská 48 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   Ing. Ján Kročka - člen predstavenstva Pezinská 37 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 07.05.2015
   26.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Jozef Kozmon - člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Marián Fraňo Krajinská cesta 15 Svätý Júr 900 21 Vznik funkcie: 29.05.2014
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   12.06.2014Nový štatutárny orgán:
   Marián Fraňo Krajinská cesta 15 Svätý Júr 900 21 Vznik funkcie: 29.05.2014
   11.06.2014Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Jozef Kozmon - člen Bratislavská 36 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 12.06.2012
   09.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 02.05.2007
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Pavel Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   08.06.2010Nové sidlo:
   Na pažiti 4E Svätý Jur 900 21
   Nové predmety činnosti:
   ekologické služby - udržiavacie a čistiace práce
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   konzultačné a poradenské služby v oblasti životného prostredia
   07.06.2010Zrušené sidlo:
   Prostredná 29 Svätý Jur 900 21
   06.03.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   05.03.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   22.05.2007Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - predseda Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 02.05.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   21.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Grančič - člen Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   26.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Marián Grančič - člen Štúrova 20 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Peter Hupka - člen Zuby 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Peter Ilka , CSc. - člen Dukelská 15 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Pavol Sadloň - člen Píla 46 Píla 900 86 Vznik funkcie: 27.03.2007
   Ing. Anton Vrba - člen Sasinkova 9 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 27.03.2007
   25.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 30 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   RNDr. Peter Jurčovič Gaštanová 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   10.12.2003Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   zemné práce
   obstarávanie služieb spojených s bývaním
   čistiace a upratovacie práce, zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Ing. Peter Chrappa Prostredná 30 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   RNDr. Peter Jurčovič Gaštanová 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur Vznik funkcie: 19.06.2003
   09.12.2003Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   zemné práce
   sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   11.01.2000Nové predmety činnosti:
   Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti
   zimná údržba komunikácií
   údržba zelene a parkové úpravy
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Alexander Achberger Felcánova 4 Svätý Jur
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   10.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   23.03.1999Nové predmety činnosti:
   zemné práce
   sprostredkovanie služieb spojené s bývaním
   25.04.1997Nové obchodné meno:
   I.Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   požičovňa kníh, časopisov, videokaziet, magnetofónových kaziet a CD platní
   24.04.1997Zrušené obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   14.08.1995Nové obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Biznár Kollárova 19 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Juraj Pavelek Hanzlíčková 13 Svätý Jur
   Mgr. Vilma Pucherová ul.Kozmonautov 3 Svätý Jur
   13.08.1995Zrušené obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Silvester Achberger , CSc. Vinice-Zuby 927 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Stanislav Fronc Kollárova 11 Svätý Jur
   Ing. Kamil Kyselica Štúrova 28 Svätý Jur
   Jozef Macharík Družstevná 19 Svätý Jur
   Ing. Ján Srna Dukelská 8 Svätý Jur
   10.06.1993Nové obchodné meno:
   Svätojurská, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Prostredná 29 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   lesné hospodárstvo a spracovanie dreva
   poradenské služby v oblasti ekonomiky
   kúpa a predaj nehnuteľností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvester Achberger , CSc. Vinice-Zuby 927 Svätý Jur
   Ing. Michal Bugan Družstevná 21 Svätý Jur
   Ing. Stanislav Fronc Kollárova 11 Svätý Jur
   Ing. Kamil Kyselica Štúrova 28 Svätý Jur
   Jozef Macharík Družstevná 19 Svätý Jur
   Ing. Ján Srna Dukelská 8 Svätý Jur