Vytvoriť faktúru

DIPLOMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIPLOMAT
IČO 31439225
DIČ 2020376655
IČ DPH SK2020376655
Dátum vzniku 08 Júla 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DIPLOMAT
Štefánikova 715
90636
Plavecké Podhradie
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 525 563 €
Zisk 6 940 €
Aktíva 834 313 €
Vlastný kapitál 663 880 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346585121, 0346584311, 84240
Fax(es) 0346543239, 0346543175
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 832,838
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 281,390
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 281,390
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,115
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 182,686
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 92,188
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,401
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 551,448
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 124,673
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,221
3. Výrobky (123) - /194/ 20,793
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 82,659
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 218,824
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 207,857
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 207,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 9
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,958
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 207,951
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66,531
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 141,420
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 832,838
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 670,820
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,880
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,880
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,940
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,042
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,191
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,191
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 155,623
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 106,788
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 106,788
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,230
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,103
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 43,502
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,228
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,228
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,976
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,967
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,509,767
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,525,563
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 137,358
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,304,222
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,013
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 15,855
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 25,836
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 279
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,511,525
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 125,992
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,183,299
D. Služby (účtová skupina 51) 75,654
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 70,162
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 47,297
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,167
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,698
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,298
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,369
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,369
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,636
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 14,038
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 114,503
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 60
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,152
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,946
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,006
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,006
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,940
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.07.2015