Vytvoriť faktúru

ZELENÝ MLYN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZELENÝ MLYN
IČO 31439322
DIČ 2020360210
IČ DPH SK2020360210
Dátum vzniku 22 Júna 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZELENÝ MLYN
Holubyho 28
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 488 298 €
Zisk 8 356 €
Aktíva 2 556 701 €
Vlastný kapitál 656 991 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,230,614
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,713,174
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,707,198
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,682,626
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,461
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18,111
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,976
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,976
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 514,040
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 513,784
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 411,209
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 411,209
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 102,575
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 256
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 255
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,400
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,230,614
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 665,346
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 884,565
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 884,565
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -150,000
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -150,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -84,879
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 315,033
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -399,912
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,356
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,553,521
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 664,445
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 573,434
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 573,434
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 91,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 854,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,969
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 609
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 393
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,609
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,358
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 544
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 544
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21,883
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,747
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 2,979
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 8,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 488,298
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 488,298
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 488,298
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 427,233
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,994
D. Služby (účtová skupina 51) 239,841
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,665
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,665
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,402
4. Sociálne náklady (527, 528) 598
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,824
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 161,609
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 161,609
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 300
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 61,065
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 245,463
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50,274
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49,715
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 49,715
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 559
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -50,265
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,800
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,444
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,356
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31439322 DIČ: 2020360210 IČ DPH: SK2020360210
 • Sídlo: ZELENÝ MLYN, Holubyho 28, 90201, Pezinok
 • Dátum vzniku: 22 Júna 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava 29.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Karol Hamala 5 312 € (80%) Dostojevského 19 Bratislava
  Anglo-Imports, s.r.o. 1 328 € (20%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.12.2010Nové sidlo:
   Holubyho 28 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Anglo-Imports, s.r.o. Holubyho 28 Pezinok 902 01
   07.12.2010Zrušené sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   29.10.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   28.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   20.08.1997Noví spoločníci:
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karol Hamala Dostojevského 19 Bratislava
   19.08.1997Zrušeny spoločníci:
   ZELENÝ - MLÝN, spol. s r.o. Národní třída 40/36 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na pískach 35 Praha 6 Česká republika
   22.06.1993Nové obchodné meno:
   ZELENÝ MLYN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Banícka 64 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   ZELENÝ - MLÝN, spol. s r.o. Národní třída 40/36 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Križko Komenského 2 Modra
   Jaroslav Zelinger Na pískach 35 Praha 6 Česká republika