Vytvoriť faktúru

Limbašské vinohradnícke družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Limbašské vinohradnícke družstvo
IČO 31444610
DIČ 2020360452
IČ DPH SK2020360452
Dátum vzniku 25 Októbra 1993
Právna forma Družstvo
Sídlo Limbašské vinohradnícke družstvo
SNP 18
90091
Limbach
Finančné informácie
Tržby a výnosy 211 850 €
Zisk -36 844 €
Aktíva 491 448 €
Vlastný kapitál 434 681 €
Kontaktné informácie
Email info@lvdlimbach.sk
Phone(s) 0336477207, 033641355, 0336413555
Fax(es) 0336477207
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 437,547
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 163,334
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113,781
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 96,161
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,891
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 6,729
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 49,553
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 49,553
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,055
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 150,026
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,466
3. Výrobky (123) - /194/ 147,560
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 101,883
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,174
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,174
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,709
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,146
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,640
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,506
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,158
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 437,547
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 394,337
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 59,417
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 59,417
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 431,123
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 29,811
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 29,811
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -89,170
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 501,715
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -590,885
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -36,844
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,210
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 976
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 976
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 37,038
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 560
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 560
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,328
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,570
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,964
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,985
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,631
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,196
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,196
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 130,774
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 211,850
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 113,134
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,639
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -24,814
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 94,114
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,777
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 247,194
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 47,858
D. Služby (účtová skupina 51) 21,033
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 108,341
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 77,761
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,978
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,602
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,341
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,936
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,936
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 35,919
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -35,344
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,068
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 543
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 543
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -540
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -35,884
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -36,844
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31444610 DIČ: 2020360452 IČ DPH: SK2020360452
 • Sídlo: Limbašské vinohradnícke družstvo, SNP 18, 90091, Limbach
 • Dátum vzniku: 25 Októbra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubica Šindlerová podpredseda (člen od 20.03.2010) Myslenická 170 Pezinok 902 03 24.04.2010
  Daniela Šebeňová predseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 27.03.2014
  Ing. Ivan Rýdzi člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 27.03.2014
  Mgr. Mária Krajčovičová člen Vinohradnícka 27 Limbach 900 91 27.03.2014
  Matilda Sabová člen SNP 75 Limbach 900 91 27.03.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2014Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniela Šebeňová - predseda predstavenstva Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Ing. Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Mgr. Mária Krajčovičová - člen predstavenstva Vinohradnícka 27 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   Matilda Sabová - člen predstavenstva SNP 75 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 27.03.2014
   14.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   podpredseda
   Ing. Ľubomír Straka - predseda predstavenstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Viera Sovišová - člen predstavenstva SNP 83 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 16.03.2011
   Viera Žákovská - člen predstavenstva Potočná 2 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Peter Vavrinský Slnečná 56 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.03.2012
   16.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Peter Vavrinský Slnečná 56 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 15.03.2012
   15.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Gustav Vavrinský - člen predstavenstva 1. mája 3 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   05.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Viera Sovišová - člen predstavenstva SNP 83 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 16.03.2011
   04.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   05.08.2010Nový štatutárny orgán:
   podpredseda
   Ľubica Šindlerová - podpredseda predstavenstva (člen predstavenstva od 20.03.2010) Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 24.04.2010
   04.08.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   predseda
   Ľubica Šindlerová - člen predstavenstva Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 20.03.2010
   20.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Ivan Rýdzi - člen predstavenstva Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Ľubica Šindlerová - člen predstavenstva Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Gustav Vavrinský - člen predstavenstva 1. mája 3 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Ing. Ľubomír Straka - predseda predstavenstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   Viera Žákovská - člen predstavenstva Potočná 2 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 20.03.2010
   19.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ivan Rýdzi - člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva; predseda predstavenstva od 25.05.2009. SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Daniela Šebeňová - podpredseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ľubica Šindlerová - člen Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 25.05.2009
   27.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec - člen Bratislavská 100 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ivan Rýdzi - člen Vinohradnícka 80 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva; predseda predstavenstva od 25.05.2009. SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   Daniela Šebeňová - podpredseda Obrancov mieru 38 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 25.05.2009
   Ľubica Šindlerová - člen Myslenická 170 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 25.05.2009
   26.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   20.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Straka - predseda družstva SNP 86 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 31.03.2009
   19.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok Vznik funkcie: 25.10.1993
   29.04.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predseda
   Miroslav Gavalec Bratislavská 100 Pezinok Vznik funkcie: 25.10.1993
   28.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vojtech Beňo - člen Vinohradnícka 167 Limbach
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Ing. Ľubomír Straka - člen Bratislavská 120 Pezinok
   Daniela Šebeňová - členka Obrancov mieru 38 Pezinok
   Gustáv Vavrinský - člen ul. 1. mája 3 Limbach
   13.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Vojtech Beňo - člen Vinohradnícka 167 Limbach
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Ing. Ľubomír Straka - člen Bratislavská 120 Pezinok
   Daniela Šebeňová - členka Obrancov mieru 38 Pezinok
   Gustáv Vavrinský - člen ul. 1. mája 3 Limbach
   12.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Ľubomír Kúdela - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ján Pajong - člen Puškinova 21 Pezinok
   Zdena Pálková - členka Obrancov mieru 43 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Viliam Švábek - člen Športová 37 Limbach
   03.10.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie liehovaru na pestovateľské pálenie ako aj ovocný liehovar (povolenie Ministerstva pôdohospodárstva SR číslo 2983/1995/93-610 zo dňa 24.8.1995
   25.10.1993Nové obchodné meno:
   Limbašské vinohradnícke družstvo
   Nové sidlo:
   SNP 18 Limbach 900 91
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   výroba a predaj vína
   vykonávanie prác kolovými a pásovými traktormi pre cudzích a členov družstva
   obchodná činnosť, okrem činnosti, ktorá vyžaduje osobitné povolenie zákona
   pestovateľské pálenie
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja a prenájom výrobných prostriedkov členom a iným subjektom
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Galátová - podpredseda Cintorínska 15 Limbach
   Miroslav Gavalec - predseda Bratislavská 100 Pezinok
   Ľubomír Kúdela - člen Puškinova 21 Pezinok
   Ján Pajong - člen Puškinova 21 Pezinok
   Zdena Pálková - členka Obrancov mieru 43 Pezinok
   Emília Snopeková - členka Športová 30 Limbach
   Viliam Švábek - člen Športová 37 Limbach