Vytvoriť faktúru

SEKOSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SEKOSTAV
IČO 31447325
DIČ 2020363092
IČ DPH SK2020363092
Dátum vzniku 16 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SEKOSTAV
Železničná 14
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 563 573 €
Zisk 44 916 €
Aktíva 639 165 €
Vlastný kapitál 90 532 €
Kontaktné informácie
Email sekostav@post.sk
Webová stránka http://www.sekostav.sk
Phone(s) +421245923121
Mobile phone(s) +421903255791, +421911355791, +421911255791, +421903252841, +421903408660, +421911340130
Fax(es) 0245923121
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 583,826
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 234,182
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 234,182
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 69,670
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,753
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 65,377
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 58,382
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 309,312
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 222,303
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 424
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 103,002
3. Výrobky (123) - /194/ 74,854
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,023
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 65,071
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 61,470
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 61,470
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,601
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,938
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 928
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,010
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 40,332
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 801
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 39,531
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 583,826
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 134,173
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,705
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,705
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,350
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 671
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 671
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 68,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,916
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 449,175
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50,041
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 49,791
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 250
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 395,473
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,413
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,413
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 332,618
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,024
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,578
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,379
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,461
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,661
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,661
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 478
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 478
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 448,760
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 563,573
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 59,020
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 142,217
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 247,521
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 22,923
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,892
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 492,288
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65,238
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 190,024
D. Služby (účtová skupina 51) 61,043
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 114,513
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,312
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,572
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,629
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 40,423
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,877
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,877
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,170
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,285
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,376
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,971
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,971
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,969
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,316
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,400
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,400
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,916
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.06.2016