Vytvoriť faktúru

MONY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MONY
IČO 34096779
DIČ 2020401768
IČ DPH SK2020401768
Dátum vzniku 14 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MONY
Hlavná 1
93562
Pohronský Ruskov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 792 589 €
Zisk -758 358 €
Aktíva 6 595 987 €
Vlastný kapitál 1 717 247 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421367795016
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,013,185
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,740,006
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 12,714
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 12,714
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,727,292
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 14,387
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,148,497
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 563,940
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 468
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 263,973
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 33
4. Zvieratá (124) - /195/ 33
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 262,206
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 260,082
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 260,082
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,124
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,734
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 190
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,544
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,206
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,432
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,774
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,013,185
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,092,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,529,012
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,029,012
2. Zmena základného imania +/- 419 1,500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 102,901
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 102,901
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -781,426
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -781,426
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -758,358
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 267,692
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,626
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52
12. Odložený daňový záväzok (481A) 31,574
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 224,756
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 205,226
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,226
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,597
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,005
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,928
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,310
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,310
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 653,364
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 587,876
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 65,488
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,595,691
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,792,589
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,378,681
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 217,010
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,196,898
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,151,911
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,372,096
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,393
D. Služby (účtová skupina 51) 139,798
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 226,903
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 158,552
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 4,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 57,214
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,137
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,996
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 165,355
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 165,355
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 26,625
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,145,745
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -359,322
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 27,404
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,900,003
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 2,900,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,301,690
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 3,237,565
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 63,729
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 63,729
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 396
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -401,687
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -761,009
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -2,651
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,531
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -758,358
Dátum aktualizácie údajov: 01.07.2016