Vytvoriť faktúru

OSOP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OSOP
IČO 34097082
DIČ 2020360573
IČ DPH SK2020360573
Dátum vzniku 21 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSOP
Švermova 14
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 484 885 €
Zisk 238 100 €
Aktíva 3 631 594 €
Vlastný kapitál 3 360 706 €
Kontaktné informácie
Email osop@stonline.sk
Phone(s) 0244442441, 403979
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,317,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,741,047
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 724,701
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,298
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 710,414
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,989
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,016,346
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,016,346
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 570,867
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 223,529
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 222,028
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 222,028
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 347,338
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,631
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 341,707
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,575
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,575
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,317,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,144,739
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,272
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,272
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,442
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,442
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,894,285
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,894,285
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 238,100
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,750
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,275
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,275
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 118,407
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,661
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 45,491
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,091
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,591
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 573
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,068
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 32,068
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,484,876
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,484,885
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,484,876
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,173,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,686
D. Služby (účtová skupina 51) 26,728
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,048,459
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 741,654
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 253,235
4. Sociálne náklady (527, 528) 53,570
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,021
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,242
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,242
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 649
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 311,100
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,423,462
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,911
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9,223
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9,223
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 688
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 15,381
O. Kurzové straty (563) 6,468
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,913
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,470
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 305,630
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 67,530
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 67,530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 238,100
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016