Vytvoriť faktúru

COMBAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COMBAT
IČO 34098844
DIČ 2020360650
IČ DPH SK2020360650
Dátum vzniku 29 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo COMBAT
Považanova 2/1856
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 765 €
Zisk 3 547 €
Aktíva 34 391 €
Vlastný kapitál 16 515 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903611411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 39,068
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 38,871
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,046
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,046
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 23
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,802
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32,158
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 197
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 197
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 39,068
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,062
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,066
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,066
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,547
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,006
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 445
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 445
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,925
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,295
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,295
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 925
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 175
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,530
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 636
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 46,710
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,765
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,710
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,143
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,122
D. Služby (účtová skupina 51) 20,513
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,488
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,327
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,003
4. Sociálne náklady (527, 528) 158
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 293
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,727
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,622
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 164
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,458
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,911
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,911
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,547
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34098844 DIČ: 2020360650 IČ DPH: SK2020360650
 • Sídlo: COMBAT, Považanova 2/1856, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02 26.05.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michaela Minárová 6 772 € (100%) Považanova 2 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.06.2008Nové sidlo:
   Považanova 2/1856 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Michaela Minárová Považanova 2/1856 Bratislava 841 02
   09.06.2008Zrušené sidlo:
   Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Zrušeny spoločníci:
   Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02
   Mgr. Roman Sasko Panenská 27 Bratislava 811 03
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.05.2003
   13.01.2004Noví spoločníci:
   Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02
   Mgr. Roman Sasko Panenská 27 Bratislava 811 03
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Michaela Minárová Považanova 2 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 26.05.2003
   Jaroslav Šovčík Okružná 34 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 26.05.2003
   12.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   14.11.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
   12.11.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   11.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   29.03.1994Nové obchodné meno:
   COMBAT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   poradenská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21
   Ing. Donald Šemetka Rozvodná 9 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Roman Sasko Pri Štadióne 23 Svätý Jur 900 21