Vytvoriť faktúru

ProOvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ProOvo
IČO 34099786
DIČ 2020360694
IČ DPH SK2020360694
Dátum vzniku 20 Apríla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ProOvo
Krajinská cesta č. 273
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 748 862 €
Zisk 111 252 €
Aktíva 13 474 217 €
Vlastný kapitál 2 531 707 €
Kontaktné informácie
Email proovo@proovo.sk
Phone(s) 0245993215
Mobile phone(s) 0903719319
Fax(es) 0245993093
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,234,613
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,604,952
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 15,793
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 15,793
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,576,446
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,361,300
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,531,553
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,967,363
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 1,421,641
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 293,318
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,271
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,713
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,095
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 11,618
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,626,231
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,381,756
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 206,289
3. Výrobky (123) - /194/ 41,956
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,130,158
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,353
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,220,525
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 967,059
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 193,105
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 773,954
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250,641
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,825
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,950
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23,157
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 793
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,430
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,430
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,234,613
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,080,048
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,825,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,825,320
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 446,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 341,211
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 341,211
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 356,029
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,017,492
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,661,463
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 111,252
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,215,092
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,030,339
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 4,585,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,544
12. Odložený daňový záväzok (481A) 443,795
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 652,763
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 566,527
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 391,600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,927
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33,772
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,888
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,260
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 54,491
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,366
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,125
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 477,499
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,939,473
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,780,260
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 159,213
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,391,310
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,748,862
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 516,385
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 5,738,695
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 766,540
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -776,307
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,709,354
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 436,643
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 357,552
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,225,649
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 494,828
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,773,484
D. Služby (účtová skupina 51) 1,119,085
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 952,667
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 680,778
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 242,161
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,728
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,868
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 902,299
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 902,299
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 821,196
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,282
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,504
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 523,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,567,270
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,540
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,540
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 334,060
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 328,418
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 303,599
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 24,819
O. Kurzové straty (563) 189
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,453
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -331,520
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 191,693
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 80,441
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 77,561
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 111,252
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016