Vytvoriť faktúru

ProOvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ProOvo
IČO 34099786
DIČ 2020360694
IČ DPH SK2020360694
Dátum vzniku 20 Apríla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ProOvo
Krajinská cesta č. 273
90021
Svätý Jur
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 856 034 €
Zisk 982 849 €
Aktíva 13 474 217 €
Vlastný kapitál 2 531 707 €
Kontaktné informácie
Email proovo@proovo.sk
Phone(s) 0245993215
Mobile phone(s) 0903719319
Fax(es) 0245993093
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,162,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,892,085
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,315
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,315
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,869,057
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,360,843
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,533,487
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,361,639
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 1,313,112
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 298,705
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 1,271
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 12,713
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,095
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 11,618
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,262,548
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,395,940
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 222,688
3. Výrobky (123) - /194/ 28,723
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,137,578
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,951
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 675
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 675
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 675
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 847,627
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 800,663
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 99,744
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 700,919
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,945
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 34,019
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,112
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,194
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,290
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,194
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,096
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,162,923
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,003,616
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,825,320
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,825,320
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 446,236
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 242,926
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 242,926
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -493,715
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,154,504
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,648,219
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 982,849
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,010,065
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,881,717
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 3,515,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 483
12. Odložený daňový záväzok (481A) 366,234
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 391,982
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 904,551
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 598,230
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 357,588
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,642
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,167
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,322
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 207,561
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,271
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 52,253
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,253
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 779,562
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,149,242
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,941,889
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 207,353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,554,691
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,856,034
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 346,063
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 7,384,268
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 772,230
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -999,755
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,500,208
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 551,677
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 301,343
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,189,071
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 298,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,738,802
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 1,163,743
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 961,590
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 687,904
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 244,856
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,830
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,068
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 952,296
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 952,296
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 866,087
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 178,894
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,666,963
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,801,878
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XII. Kurzové zisky (663) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 374,574
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 370,568
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 333,205
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 37,363
O. Kurzové straty (563) 633
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -374,570
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,292,393
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 309,544
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 199,570
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 109,974
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 982,849
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34099786 DIČ: 2020360694 IČ DPH: SK2020360694
 • Sídlo: ProOvo, Krajinská cesta č. 273, 90021, Svätý Jur
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Áč Jána Hajdóczyho 9/767 Trnava 917 01 09.03.2012
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Áč Jána Hajdóczyho 9/767 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 09.03.2012
   25.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Hefková - člen Kudlákova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.03.2006
   Ing. Róbert Dubravec Drieňová 1/F Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2010
   01.09.2010Nové obchodné meno:
   ProOvo a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Dubravec Drieňová 1/F Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 17.06.2010
   31.08.2010Zrušené obchodné meno:
   ProOvo a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Moravčík - člen Mierová 38/376 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.2006
   07.09.2006Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo
   13.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva Trnavská 1 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 08.03.2006
   Ing. Igor Moravčík - člen Mierová 38/376 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 08.03.2006
   Ing. Ľudmila Hefková - člen Kudlákova 3 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 08.03.2006
   12.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva Lúčna ul. 701/7 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 18.11.2003
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.2002
   04.08.2004Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   15.05.2004Nové obchodné meno:
   ProOvo a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Ulrik Biel Hansen - predseda predstavenstva Lúčna ul. 701/7 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 18.11.2003
   14.05.2004Zrušené obchodné meno:
   Mäsoprodukt Svätý Jur, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Bohuš Kaliarik Dolnočermánska 1413/19 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Ing. Matej Lopušný - člen Kollárova 3 Senec
   Ing. Zdenko Nagy Záhumenná 325/10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Anna Slezáková - člen Horné predmestie 221/8 Svätý Jur
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj
   Ing. Ladislav Tajcnár - člen Matičná 42 Bratislava
   07.01.2003Nové sidlo:
   Krajinská cesta č. 273 Svätý Jur 900 21
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.2002
   Ing. Bohuš Kaliarik Dolnočermánska 1413/19 Nitra - Čermáň 949 01 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 21.06.2002
   Ing. Zdenko Nagy Záhumenná 325/10 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 21.06.2002
   06.01.2003Zrušené sidlo:
   Krajinská cesta Svätý Jur 900 21
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   Ing. Peter Žilinský - člen Na hlinách 14 Trnava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   01.03.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Matej Lopušný - člen Kollárova 3 Senec
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   Anna Slezáková - člen Horné predmestie 221/8 Svätý Jur
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj
   Ing. Ladislav Tajcnár - člen Matičná 42 Bratislava
   Ing. Peter Žilinský - člen Na hlinách 14 Trnava Skončenie funkcie: 21.06.2002
   28.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno
   Ing. Jozef Kudláč - člen Trnavská 28 Cífer
   Ing. Matej Lopušný - člen ul. SNP 16 Modra
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava
   Anna Slezáková Horné Predmestie 221/8 Svätý Jur
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj
   12.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Anna Slezáková Horné Predmestie 221/8 Svätý Jur
   11.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Fischer - člen Obrancov mieru 25 Pezinok
   20.04.1994Nové obchodné meno:
   Mäsoprodukt Svätý Jur, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Krajinská cesta Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a odchov odstavčiat
   výroba bravčového mäsa
   výroba konzumných vajec a hydinového mäsa
   spracovanie a výroba potravinárskych výrobkov
   spracovanie exkrementov
   predaj ošípaných, bravčového mäsa, konzumných vajec, hydiny, a hydinového mäsa a výrobkov
   sprostredkovanie predaja prác a služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Pavel Ďurišin - predseda predstavenstva Sološnická 51 Bratislava
   Ing. Ľudovít Fischer - člen Obrancov mieru 25 Pezinok
   Ing. Ľudmila Hefková - výkonný riaditeľ spoločnosti Kudláková 3 Bratislava
   Ing. Ivan Hrica - člen 822 Lozorno
   Ing. Jozef Kudláč - člen Trnavská 28 Cífer
   Ing. Matej Lopušný - člen ul. SNP 16 Modra
   Ing. Anton Markovič - člen Planckova 4 Bratislava
   Ing. Jaroslav Šmahel - člen 328 Čataj