Vytvoriť faktúru

RAIL WAYS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAIL WAYS
IČO 34102027
DIČ 2020363422
IČ DPH SK2020363422
Dátum vzniku 02 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAIL WAYS
Horný dvor 2901
90027
Bernolákovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 055 127 €
Zisk -11 375 €
Aktíva 4 803 636 €
Vlastný kapitál 1 711 219 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421245650910, +421245650911, +421245650912, +421245650913, +421245650914, +421245650915, +421245650917, +421245650916, +421245650918
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,388,764
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,025,784
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,025,784
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 304,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,972,991
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,138
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 21,734
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,450
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 656,819
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,359,822
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,946
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,946
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 50,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,181,481
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,180,415
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,180,415
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,066
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 126,395
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,998
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,397
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,158
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,158
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,388,764
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,699,844
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,277
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,277
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 34,312
2. Ostatné fondy (427, 42X) 34,312
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,659,990
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,659,990
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,375
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,688,597
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 32,828
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,311
12. Odložený daňový záväzok (481A) 29,517
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,645,731
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 744,977
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 744,977
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,884,803
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,411
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -4,913
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,453
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,038
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,038
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 323
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,055,127
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,055,127
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 161,366
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,711,424
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 7,809
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 136,918
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,610
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,047,919
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 138,765
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 809,302
D. Služby (účtová skupina 51) 1,594,752
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 267,587
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 193,125
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,505
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,957
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,082
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 190,932
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 190,932
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,499
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,208
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 337,780
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,955
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 757
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 757
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,198
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,891
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,317
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,692
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,933
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -241
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -11,375
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34102027 DIČ: 2020363422 IČ DPH: SK2020363422
 • Sídlo: RAIL WAYS, Horný dvor 2901, 90027, Bernolákovo
 • Dátum vzniku: 02 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava 831 06 10.09.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Jozef Lamprecht 6 639 € (100%) Dopravná 14 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2013Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava - Rača 831 06
   24.05.2013Zrušeny spoločníci:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Kočiš Nad Tehelňou 2240/43 Trenčín 911 01
   WOOD WAYS, s.r.o. Horný dvor 1 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2010
   Beata Bednárová Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.10.2010
   02.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.09.2012
   04.11.2010Noví spoločníci:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03
   Ing. Miroslav Kočiš Nad Tehelňou 2240/43 Trenčín 911 01
   WOOD WAYS, s.r.o. Horný dvor 1 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   Lenka Jurdáková Nám. Hraničiarov 3728/35 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 19.10.2010
   Beata Bednárová Lenardova 1144/18 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 19.10.2010
   03.11.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   20.03.2008Nové sidlo:
   Horný dvor 2901 Bernolákovo 900 27
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
   19.03.2008Zrušené sidlo:
   Bratislavská 105 Most pri Bratislave 900 46
   16.11.2001Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   02.09.1997Nové predmety činnosti:
   výroba posteľného prádla, výroba iných odevov a odevných doplnkov
   výroba pracovných odevov, výroba iného vrchného ošatenia
   výroba iného ošatenia a doplnkov
   výroba ostatných odevných doplnkov z textilných materiálov /náramenníky, goliere, viazanky/
   22.07.1996Nové predmety činnosti:
   výroba píliarská a impregnácia dreva
   výroba drevených obalov
   výroba výrobkov z dreva (v rozsahu voľnej živnosti)
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   21.07.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   27.01.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 105 Most pri Bratislave 900 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.01.1995Zrušené sidlo:
   Budovateľská 209 Most pri Bratislave 900 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   02.06.1994Nové obchodné meno:
   RAIL WAYS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Budovateľská 209 Most pri Bratislave 900 46
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov, na ktorý sa nevyžaduje koncesia, licencia
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   sprostredkovanie v oblasti tovaru a služieb
   realizácia konštrukcií dopravných stavieb
   výroba prefabrikátov na miestne stavby
   vedenie účtovných agiend a administratívnej práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Lamprecht Dopravná 14 Bratislava
   Ing. Alena Putecová Budovateľská 209 Most pri Bratislave