Vytvoriť faktúru

Hammerl & Hammerl - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Hammerl & Hammerl
IČO 34102311
DIČ 2020389041
IČ DPH SK2020389041
Dátum vzniku 07 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Hammerl & Hammerl
Pezinská ulica 1103/48
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 609 329 €
Zisk -1 272 984 €
Aktíva 2 651 474 €
Vlastný kapitál 1 931 419 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347731168
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,554,861
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 786,734
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 786,734
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,773
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 725,961
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 767,509
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,902
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,902
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 520,592
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 520,542
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 520,542
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 50
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 239,015
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,608
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 216,407
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 618
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 618
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,554,861
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 658,435
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,924,116
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,924,116
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,272,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 896,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 60
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 60
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 771,366
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 404,110
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 152,516
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 251,594
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,249
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 65,617
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 283,390
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 125,000
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 125,000
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,609,329
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,550,787
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,222
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 40,320
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,876,882
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 441,015
D. Služby (účtová skupina 51) 440,895
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 498,154
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 362,005
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 124,584
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,565
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,940
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 193,095
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 193,095
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 11,323
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,288,599
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,861
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,267,553
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 668,877
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,398
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,398
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,398
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,949
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,281
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,281
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,668
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,551
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,270,104
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,272,984
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016