Vytvoriť faktúru

MJ AUREKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MJ AUREKO
IČO 34102388
DIČ 2020686217
IČ DPH SK2020686217
Dátum vzniku 08 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MJ AUREKO
Mladoboleslavská 1/4880
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 85 285 €
Zisk -2 372 €
Aktíva 147 526 €
Vlastný kapitál -39 733 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905618934
Mobile phone(s) +421911618934, 0905618934
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 144,028
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 111,940
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 111,940
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,940
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 32,031
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,000
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,801
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,801
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 199
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,031
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,947
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,084
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 57
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 57
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 144,028
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -42,105
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,535
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 36,549
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -84,084
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,372
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,133
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 444
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 185,689
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,695
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,695
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 181,565
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 805
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 413
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,211
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 85,259
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 85,285
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,550
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,709
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 86,448
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 59,490
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 70
D. Služby (účtová skupina 51) 5,160
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,780
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,171
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,554
4. Sociálne náklady (527, 528) 55
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 453
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,463
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,463
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,163
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,539
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 250
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -249
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,412
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,372
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015