Vytvoriť faktúru

MYKOPESTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MYKOPESTA
IČO 34103139
DIČ 2020357823
IČ DPH SK2020357823
Dátum vzniku 21 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MYKOPESTA
Nová 329
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 664 692 €
Zisk -1 835 €
Aktíva 518 341 €
Vlastný kapitál 39 946 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265934233
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 512,026
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 239,678
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 239,678
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 132,457
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 107,221
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,392
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 65,282
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 65,011
4. Zvieratá (124) - /195/ 3
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 268
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 190,161
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 188,612
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,612
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,549
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,949
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,442
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,507
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,956
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,956
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 512,026
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,110
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,873
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,873
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,433
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,999
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -36,566
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,835
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 451,647
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 298,783
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 297,981
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 417
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 385
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 144,123
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,270
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,270
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,838
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,296
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,575
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 144
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,741
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,741
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 22,269
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 22,269
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 664,794
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 664,692
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,223
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 594,552
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 49,800
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 966
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,151
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,739
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 390,315
D. Služby (účtová skupina 51) 23,331
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 171,097
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 120,058
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,781
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,258
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,385
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,475
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,475
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,569
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,809
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,953
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 234,171
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XII. Kurzové zisky (663) 102
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,010
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 136
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 136
O. Kurzové straty (563) 602
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -908
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,045
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,835
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34103139 DIČ: 2020357823 IČ DPH: SK2020357823
 • Sídlo: MYKOPESTA, Nová 329, 90031, Stupava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Peter Kocmunda Nova 329 Stupava 21.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Peter Kocmunda 6 906 € (52%) Nova 329 Stupava
  Mária Kocmundová 6 374 € (48%) Nová 329 Stupava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.04.2000Nové obchodné meno:
   MYKOPESTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nová 329 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie jedlých húb, výroba substrátu a predaj produkcie
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Mária Kocmundová Nová 329 Stupava
   26.04.2000Zrušené obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   21.06.1994Nové obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom a strostredkovanie nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava