Vytvoriť faktúru

P.F.A. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P.F.A.
IČO 34105212
DIČ 2020357680
IČ DPH SK2020357680
Dátum vzniku 27 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.F.A.
Záhradkárska 14
90055
Lozorno
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 015 707 €
Zisk -50 832 €
Aktíva 2 535 745 €
Vlastný kapitál 122 424 €
Kontaktné informácie
Email pfa@stonline.sk
Phone(s) 0265968692
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,399,173
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,304,154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,304,154
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 388,436
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 569,403
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 346,315
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,092,571
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 407,150
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,423
3. Výrobky (123) - /194/ 346,727
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 631,458
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 536,685
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,340
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,345
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 94,773
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,963
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 951
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,012
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,448
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,448
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,399,173
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 188,035
2. Ostatné fondy (427, 42X) 188,035
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -83,868
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 557,113
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -640,981
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,832
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,257,812
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 74,523
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,814
12. Odložený daňový záväzok (481A) 66,709
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,149,986
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 478,780
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,653
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 452,127
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,620,321
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,995
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,039
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,851
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,303
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,303
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 69,769
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 34,882
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 34,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,015,707
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,893,245
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,100
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 61,988
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,891
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,483
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,093,723
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,014,660
D. Služby (účtová skupina 51) 266,831
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 560,532
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 399,530
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 137,302
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,700
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,891
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 229,348
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 229,348
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,409
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,052
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -78,016
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 690,842
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,258
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 2,258
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -80,268
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -29,436
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -29,436
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34105212 DIČ: 2020357680 IČ DPH: SK2020357680
 • Sídlo: P.F.A., Záhradkárska 14, 90055, Lozorno
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Alberto Rizzi Via A. Fusinieri 59 Schio Talianska republika 30.03.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  BRAGA HOLDING S.R.L. 15 103 € (91%) Miláno 201 22 Talianska republika
  Alfio Poli 1 494 € (9%) Casalmaggiore (CR) Taliansko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Alberto Rizzi Via A. Fusinieri 59 Schio Talianska republika Vznik funkcie: 30.03.2015
   14.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Korytár Čataj 126 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 29.06.2012
   28.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   23.01.2013Noví spoločníci:
   BRAGA HOLDING S.R.L. Via Larga 23 Miláno 201 22 Talianska republika
   22.01.2013Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire 5 Luxembourg L 1528 Luxemburské veľkovojvodstvo
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Korytár Čataj 126 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 29.06.2012
   09.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.08.1997
   17.09.2009Nové sidlo:
   Záhradkárska 14 Lozorno 900 55
   Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire 5 Luxembourg L 1528 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.08.1997
   16.09.2009Zrušené sidlo:
   Píla Lozorno Lozorno 900 55
   Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 12.08.1997
   12.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Guisepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   28.11.2002Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 12.08.1997
   27.11.2002Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Guisepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PROFILI BRAGA SRL Via Formis 23 Casalmaggiore (CR) 260 41 Taliansko
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   12.08.1997Nové sidlo:
   Píla Lozorno Lozorno 900 55
   Nové predmety činnosti:
   leasing drevárskych strojov
   spracovanie dreva
   Noví spoločníci:
   PROFILI BRAGA SRL Via Formis 23 Casalmaggiore (CR) 260 41 Taliansko
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   11.08.1997Zrušené sidlo:
   PD Jablonové Jablonové 900 54
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba stolárskych výrobkov a drevených panelov
   Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   Giuseppe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR), Cap 260 41 Taliansko
   Alfredo Ferrari Via 1. Maggio n. 108 Menzzano Superiore (PR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   07.07.1995Noví spoločníci:
   Giuseppe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR), Cap 260 41 Taliansko
   06.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Adriano Francioli Via Piazza n. 20 Concamarise (VR) Taliansko
   Tigellio Pistori Via Del Bersagliere n. 11 Sanguinetto (VR) Taliansko
   Alfonso Santinato Via Bellevere n. 19 Bovolone (VR) Taliansko
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   P.F.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   PD Jablonové Jablonové 900 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba stolárskych výrobkov a drevených panelov
   Noví spoločníci:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via 1. Maggio n. 108 Menzzano Superiore (PR) Taliansko
   Adriano Francioli Via Piazza n. 20 Concamarise (VR) Taliansko
   Tigellio Pistori Via Del Bersagliere n. 11 Sanguinetto (VR) Taliansko
   Alfonso Santinato Via Bellevere n. 19 Bovolone (VR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava