Vytvoriť faktúru

KonekTel - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KonekTel
IČO 34105638
DIČ 2020360804
IČ DPH SK2020360804
Dátum vzniku 26 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KonekTel
Vinohradnícka 79
90091
Limbach
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 160 807 €
Zisk 31 417 €
Aktíva 637 940 €
Vlastný kapitál 54 818 €
Kontaktné informácie
Email office@konektel.sk
Phone(s) 0336421368, 0336421369
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 935,773
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,373
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,373
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 59,986
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,387
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 862,609
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,223
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 450
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 18,960
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 25,813
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 619,465
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 277,551
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,551
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 104,668
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 237,246
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 197,921
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,918
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 171,003
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,791
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 935,773
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,236
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,641
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,641
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 426
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 426
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 47,752
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 123,263
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -75,511
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,417
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 849,537
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,356
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,356
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 838,413
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 772,399
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 772,399
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,738
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,965
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,332
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,979
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,768
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,160,807
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,100,219
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,958
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 18,960
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,670
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,623
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 817,718
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 45,211
D. Služby (účtová skupina 51) 153,265
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 86,749
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 63,250
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,271
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,228
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,399
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,770
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,770
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 511
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 38,184
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,943
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,671
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 9,351
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 311
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,003
O. Kurzové straty (563) 3,638
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,365
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,668
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,852
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,435
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,435
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,417
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34105638 DIČ: 2020360804 IČ DPH: SK2020360804
 • Sídlo: KonekTel, Vinohradnícka 79, 90091, Limbach
 • Dátum vzniku: 26 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 26.07.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  George J. Grubr 4 981 € (75%) Philippi USA
  Karel F. Rybníček 1 660 € (25%) Shiloh Court 503 Shelby USA
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   05.05.2004Nové sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   04.05.2004Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 01
   11.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach Vznik funkcie: 26.07.1994
   10.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   George J. Grubr Wellington Heights Philippi USA
   Karel F. Rybníček Shiloh Court 503 Shelby USA
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   ConnecTel, Inc 503 North Carolina USA
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   10.10.1997Noví spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   09.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   26.07.1994Nové obchodné meno:
   KonekTel, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž, servis strojov a prístrojov
   poskytovanie služieb v oblasti telekomunikácií, mimo poskytovania služieb prostredníctvom telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   ConnecTel, Inc 503 North Carolina USA
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach