Vytvoriť faktúru

TOWER AUTOMOTIVE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOWER AUTOMOTIVE
IČO 34106880
DIČ 2020357746
IČ DPH SK2020357746
Dátum vzniku 01 Septembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TOWER AUTOMOTIVE
Továrenská 13
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 120 312 164 €
Zisk -2 165 672 €
Aktíva 72 097 016 €
Vlastný kapitál 15 662 241 €
Kontaktné informácie
Email kuzma.milan@towerautomotive.sk
Phone(s) +421347968111, +421347968206, +421347968207, +421347968212, +421347968218, +421347968233, +421347968249, +421347968276, +421347968277, +421347968294, +421347968315, +421347968318, +421347968325, +421347968332
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 52,021,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,494,945
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 85,341
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 85,341
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,409,604
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 265,056
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13,820,044
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,106,898
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,939
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,198,667
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,501,989
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,999,598
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,305,788
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 817,244
3. Výrobky (123) - /194/ 735,725
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 140,841
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,878,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,842,799
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 582,965
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,259,834
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35,427
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,624,165
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 387
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,623,778
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 24,761
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 24,761
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 52,021,695
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,004,167
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,349,034
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,349,034
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 57,354
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,069,807
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,069,807
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,693,644
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,234,741
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,541,097
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,165,672
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,005,903
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22,566,354
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 22,449,350
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 100,487
12. Odložený daňový záväzok (481A) 16,517
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 33,587
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 33,587
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,161,809
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,677,332
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,677,332
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 34,859
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 462,910
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 376,192
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 599,933
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,583
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,244,153
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 171,511
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,072,642
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,625
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,625
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 116,095,849
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 120,312,164
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,876,481
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 109,186,285
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,033,083
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -232,196
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 731,292
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,717,219
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,061,882
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,320,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 84,373,319
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 63,590
D. Služby (účtová skupina 51) 10,815,955
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,419,468
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,116,173
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,959,519
4. Sociálne náklady (527, 528) 343,776
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 187,579
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,869,649
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,869,649
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 653,839
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 157,469
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -749,718
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,289,997
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,167
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 3,158
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,413,361
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,169,455
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,169,455
O. Kurzové straty (563) 220,977
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 22,929
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,410,194
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,159,912
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,760
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,165,672
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.12.2016