Vytvoriť faktúru

New Concept - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno New Concept
IČO 34108289
DIČ 2020232500
IČ DPH SK2020232500
Dátum vzniku 27 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo New Concept
Roľnícka 10
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 352 912 €
Zisk -23 033 €
Aktíva 1 006 308 €
Vlastný kapitál -398 879 €
Kontaktné informácie
Email winery@winery.sk
Webová stránka http://www.winery.sk
Phone(s) +421243711852, +421243712405, +421243639554
Mobile phone(s) +421911780845, +421903780845, +421903556005
Fax(es) 0243712405
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,020,207
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 132,675
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 132,675
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,506
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 86,808
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,827
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 10,218
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,316
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 11,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 886,832
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 188,113
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 124,916
3. Výrobky (123) - /194/ 63,197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 694,240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 68,860
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,860
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 1,845
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 296
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 623,239
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,479
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 478
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,001
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 700
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 700
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,207
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -421,913
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -435,393
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 124,040
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -559,433
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,442,120
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 162,085
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 159,781
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,304
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,275,672
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 130,306
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,306
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,139,282
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,609
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,628
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,847
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 322,338
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 352,912
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,913
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 33,537
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 279,888
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 14,105
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,469
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 366,962
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,530
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 57,316
D. Služby (účtová skupina 51) 208,098
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,393
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,168
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,562
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,663
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,665
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,937
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,023
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,050
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,499
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 219
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 217
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,242
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,750
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 3,750
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -22,073
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -23,033
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015