Vytvoriť faktúru

Development In Slovak Investments - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Development In Slovak Investments
IČO 34109099
DIČ 2020360914
IČ DPH SK2020360914
Dátum vzniku 13 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Development In Slovak Investments
Myslenická 2/C/4660
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 430 518 €
Zisk -7 029 €
Aktíva 7 896 101 €
Vlastný kapitál 2 839 338 €
Kontaktné informácie
Email disi@disi.sk
Phone(s) 0905711113
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,901,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,045,096
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,015,221
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 560,576
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,253,128
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 546,170
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 655,347
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 29,875
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 29,875
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,852,112
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 280,090
3. Výrobky (123) - /194/ 280,090
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,314,066
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 469,325
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,325
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 832,887
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,894
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,960
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 257,956
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 132
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 257,824
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,715
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 4,715
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,905,211
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,835,597
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,832,036
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,181,130
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -349,094
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,030
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,325,998
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 191,852
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 411,702
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 411,702
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) -220,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,131,743
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 398,159
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 398,159
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,724,805
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,093
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,365
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,265
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,403
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,403
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 743,616
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 743,616
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 558,596
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,430,518
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 558,596
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 92,540
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 774,095
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,287
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,447,411
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 273,013
D. Služby (účtová skupina 51) 91,603
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,585
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 28,155
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,847
4. Sociálne náklady (527, 528) 583
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,572
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 865,387
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 171,251
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,893
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,520
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20,605
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,605
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 20,605
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,856
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 74
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 74
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,782
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,749
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,144
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,885
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,029
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015