Vytvoriť faktúru

Development In Slovak Investments - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Development In Slovak Investments
IČO 34109099
DIČ 2020360914
IČ DPH SK2020360914
Dátum vzniku 13 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Development In Slovak Investments
Myslenická 2/C/4660
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 594 711 €
Zisk 81 947 €
Aktíva 7 896 101 €
Vlastný kapitál 2 839 338 €
Kontaktné informácie
Email disi@disi.sk
Phone(s) 0905711113
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,603,571
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,547,572
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,517,697
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 543,020
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,278,392
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 529,283
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,167,002
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 29,875
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 29,875
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,052,788
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) -532
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -532
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 832,887
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 832,887
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 507,932
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 52,578
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 52,578
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ -1,766
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -49,468
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 506,588
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 712,501
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 712,491
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,211
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,211
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,603,571
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,914,259
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,825,009
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,825,009
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 81,947
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,187,559
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 150
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,185,006
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 695,464
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 695,464
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,487,241
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,301
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,403
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,403
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 501,753
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 501,753
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,594,711
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 544,788
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -280,091
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,326,405
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,609
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,482,109
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 263,052
D. Služby (účtová skupina 51) 144,254
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,071
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,115
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,515
4. Sociálne náklady (527, 528) 441
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,771
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 336,676
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 336,676
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,682,393
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,602
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -142,609
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 60
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 60
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 60
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,232
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,172
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 108,430
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,483
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 81,947
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016