Vytvoriť faktúru

ELV PRODUKT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELV PRODUKT
IČO 34110135
DIČ 2020363367
IČ DPH SK2020363367
Dátum vzniku 01 Novembra 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELV PRODUKT
Nitrianska 3
90312
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 382 927 €
Zisk 1 216 589 €
Aktíva 8 866 601 €
Vlastný kapitál 6 327 825 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220202611, 0220202652, 0240202604, 0220202649
Fax(es) 0220202603
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,365,813
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,123,172
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 63,587
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 33,402
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 30,185
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,059,585
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 633,736
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,458,833
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,730,533
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 194,483
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 42,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,233,366
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,773,123
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 603,989
3. Výrobky (123) - /194/ 1,169,134
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,485,289
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,417,050
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,417,050
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,905
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 58,334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 974,954
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,566
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 960,388
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,275
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,737
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 538
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,365,813
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,477,751
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,603,008
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,603,008
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 929,592
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 929,592
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,675
2. Ostatné fondy (427, 42X) 8,675
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -280,113
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -280,113
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,216,589
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,888,062
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 221,486
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 41,583
12. Odložený daňový záväzok (481A) 179,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,553,399
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 289,688
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,688
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 944,229
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 116,548
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 77,427
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,088
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,419
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 113,177
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 113,177
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,110,831
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,382,927
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 11,053,067
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 57,764
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -144,596
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 243,803
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 54,283
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,606
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,759,618
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,941,787
D. Služby (účtová skupina 51) 2,231,628
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,683,450
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,908,893
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 5,388
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 657,281
4. Sociálne náklady (527, 528) 111,888
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 89,284
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 697,927
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 697,927
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,610
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 55,103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 51,829
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,623,309
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,036,623
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,597
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 91
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 91
XII. Kurzové zisky (663) 28,770
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 736
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 80,955
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 57,652
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 57,652
O. Kurzové straty (563) 10,269
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,034
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -51,358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,571,951
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 355,362
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 406,976
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -51,614
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,216,589
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016