Vytvoriť faktúru

LESY MODRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LESY MODRA
IČO 34110186
DIČ 2020360947
IČ DPH SK2020360947
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 468 323 €
Zisk 34 570 €
Aktíva 98 168 €
Vlastný kapitál 13 384 €
Kontaktné informácie
Email odbyt@lesymodra.sk
Phone(s) 0336472062
Mobile phone(s) 0903493795, 0903721618
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 522,140
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 399,386
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 399,386
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 397,990
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,396
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 121,117
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,873
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 148
3. Výrobky (123) - /194/ 1,725
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 83,579
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 20,654
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 20,654
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 59,925
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,665
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,343
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,322
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,637
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,587
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 50
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 522,140
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 47,072
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 27,477
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 983
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -22,597
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -22,597
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 34,570
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,078
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 76
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 76
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,164
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,289
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,212
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 380
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,010
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 60,838
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,592
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,246
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 397,990
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 397,990
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 497,636
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 468,323
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 470,691
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,716
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 348
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 452,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,193
D. Služby (účtová skupina 51) 295,096
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,843
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,102
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,678
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,063
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,193
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,659
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 32,514
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,825
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 150,686
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29,313
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 29,289
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,218
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,218
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,095
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,920
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,350
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,350
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 34,570
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016