Vytvoriť faktúru

LESY MODRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LESY MODRA
IČO 34110186
DIČ 2020360947
IČ DPH SK2020360947
Dátum vzniku 31 Októbra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 572 101 €
Zisk -881 €
Aktíva 98 168 €
Vlastný kapitál 13 384 €
Kontaktné informácie
Email odbyt@lesymodra.sk
Phone(s) 0336472062
Mobile phone(s) 0903493795, 0903721618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 104,442
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,019
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,019
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,787
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,563
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122
3. Výrobky (123) - /194/ 4,441
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,284
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,284
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,284
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,940
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,753
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,187
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,636
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,636
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 104,442
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,501
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 27,477
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 983
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -21,717
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,717
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -881
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,941
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 119
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 119
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 16,162
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,011
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 929
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,083
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,584
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,555
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 75,660
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 69,637
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,023
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 572,101
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 572,101
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 567,446
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,035
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,631
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,673
D. Služby (účtová skupina 51) 380,749
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 93,912
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 65,506
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,067
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,448
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,298
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,298
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,551
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,470
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,059
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 69
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 69
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,528
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,527
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,459
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,011
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,892
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,892
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -881
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34110186 DIČ: 2020360947 IČ DPH: SK2020360947
 • Sídlo: LESY MODRA, Harmónia 3001, 90001, Modra
 • Dátum vzniku: 31 Októbra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 13.04.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mesto Modra 6 639 € (100%) (od: 12.05.1999)
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.05.2014Nové sidlo:
   Harmónia 3001 Modra 900 01
   05.05.2014Zrušené sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   05.08.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   04.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   25.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 Vznik funkcie: 13.04.2007
   24.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   02.08.2005Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   20.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   19.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   06.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   05.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   LESY MODRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov, bilologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
   zabezpečenie odborenej správy lesov
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok