Vytvoriť faktúru

TEKOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEKOS
IČO 34111832
DIČ 2020357878
IČ DPH SK2020357878
Dátum vzniku 29 Novembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEKOS
Partizánska 1089/2
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 937 632 €
Zisk 197 €
Aktíva 673 348 €
Vlastný kapitál 577 881 €
Kontaktné informácie
Email tekos@tekosmalacky.sk
Webová stránka http://www.tekosmalacky.sk
Phone(s) +421347722060
Mobile phone(s) +421911833077
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 730,948
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 203,299
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 768
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 768
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 202,531
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 40,703
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 149,081
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,747
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 514,636
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 58,330
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,330
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 184,591
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 181,601
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 124,695
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56,906
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,742
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 248
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 271,715
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,826
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 268,889
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,013
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 304
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,709
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 730,948
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 567,277
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,830
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,830
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,199
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,199
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 538,051
2. Ostatné fondy (427, 42X) 538,051
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 197
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 163,671
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,595
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,492
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,369
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,734
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,364
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70,784
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,784
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,121
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,217
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,808
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,434
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,712
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,012
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,700
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 936,354
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 937,632
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 913,460
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 23,426
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 746
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 936,248
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 145,369
D. Služby (účtová skupina 51) 283,670
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 382,881
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 266,001
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 100,762
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,118
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,963
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 77,141
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 77,141
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,742
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,482
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,384
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 484,421
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 638
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 182
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 182
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 450
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -612
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 772
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 575
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,098
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,523
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 197
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.03.2016