Vytvoriť faktúru

ALPINE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALPINE SLOVAKIA
IČO 34112103
DIČ 2020358021
IČ DPH SK2020358021
Dátum vzniku 07 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALPINE SLOVAKIA
Vlčie hrdlo 324/90
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 338 563 €
Zisk 350 294 €
Aktíva 11 022 897 €
Vlastný kapitál 1 126 493 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@alpineslovakia.sk
Phone(s) 0245646537, 0258101515, 0258101581
Fax(es) 0258101523
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,073,238
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,407,488
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 69,291
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 69,291
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 123,105
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,013
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,092
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,215,092
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,215,092
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,635,163
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 53,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 53,152
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,630,190
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,630,190
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 282,097
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,348,093
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,449,114
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,591,619
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 766,075
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,825,544
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 283,955
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 87,874
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100,095
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385,571
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,502,707
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,743
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,494,964
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,587
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 30,587
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,073,238
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,756,841
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,250,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,250,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 193,169
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 201,482
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 201,482
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 250,742
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 250,742
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,488,846
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -23,488,846
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 350,294
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,315,727
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 472,245
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 385,401
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 385,401
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 27,102
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 59,742
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 361,044
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 361,044
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,217,135
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,946,535
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,816
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 344,382
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,498,337
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 134,226
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 84,315
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,359
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 25,700
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,265,303
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 129,164
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,136,139
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 670
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 670
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,066,769
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,338,563
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,230
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,064,539
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 71,278
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 200,516
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 23,009,736
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,128,689
D. Služby (účtová skupina 51) 14,610,881
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,699,871
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,990,452
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 675,610
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,809
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 28,684
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 134,401
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 134,401
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,317
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -191,850
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -447,257
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 328,827
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,327,199
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,072,790
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 1,000,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,002
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,002
XII. Kurzové zisky (663) 19
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 70,769
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,043,321
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 964,350
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,274
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,274
O. Kurzové straty (563) 20,814
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 52,883
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 29,469
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 358,296
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,002
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,002
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 350,294
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.12.2016