Vytvoriť faktúru

H S F - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H S F
IČO 34112278
DIČ 2020357889
IČ DPH SK2020357889
Dátum vzniku 08 Decembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H S F
Jesenského 50
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 759 239 €
Zisk 466 248 €
Aktíva 10 024 926 €
Vlastný kapitál 6 065 150 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347722455, 0347723928, 0347960107, 0347960122, 0347960160, 0347960100
Fax(es) 0347722455
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,382,120
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,806,485
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 58,366
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 42,096
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 16,270
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,658,299
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,583,828
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,571
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 17,900
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 89,820
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 89,820
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,542,265
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,479,599
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,128,154
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 148,732
3. Výrobky (123) - /194/ 182,362
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,351
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 178,294
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 178,294
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,983,742
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,406,599
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,406,599
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 495,570
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 81,573
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 900,630
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,086
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 896,544
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,370
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,370
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,382,120
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,531,398
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 697,073
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 697,073
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 69,706
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,706
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,298,371
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,067,854
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -769,483
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 466,248
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,850,722
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,834
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 17,834
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 36,304
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 36,304
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,522,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 807,654
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 807,654
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,300,000
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 175,411
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 156,409
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,286
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 34,118
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 272,056
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 118,656
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 153,400
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,719,712
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,759,239
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,140,340
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 27,262,149
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 95,982
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 41,304
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 62,867
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,597
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,019,798
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 873,447
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,090,766
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -107,377
D. Služby (účtová skupina 51) 5,615,378
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,452,295
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,191,077
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,130,925
4. Sociálne náklady (527, 528) 130,293
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,090
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 697,129
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 697,129
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66,012
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 213,739
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113,319
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 739,441
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,067,561
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,946
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,777
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,777
XII. Kurzové zisky (663) 2,169
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 71,585
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 36,671
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 36,671
O. Kurzové straty (563) 5,835
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 29,079
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -67,639
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 671,802
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 205,554
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 164,625
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 40,929
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 466,248
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34112278 DIČ: 2020357889 IČ DPH: SK2020357889
 • Sídlo: H S F, Jesenského 50, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 08 Decembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky 24.02.1999
  Josef Wolf 38 Grossharass 2034 Rakúska republika 01.06.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IFN-Holding AG 697 073 € (100%) Traun 4050 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Josef Wolf 38 Grossharass 2034 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2013
   05.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Johann Pichler Melissenweg 32 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 15.01.2009
   29.04.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Hans- Peter Stadler St. Jodlweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   04.03.2009Noví spoločníci:
   IFN-Holding AG Ganglgutstrasse 131 Traun 4050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Johann Pichler Melissenweg 32 Linz 4020 Rakúsko Vznik funkcie: 15.01.2009
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traun 4050 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Josef Hattmannsdorfer Standorf 74 Katsdorf 4223 Rakúsko Vznik funkcie: 27.08.2007
   Volker Neumeyer Buchen 11 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2007
   19.09.2007Nový štatutárny orgán:
   Josef Hattmannsdorfer Standorf 74 Katsdorf 4223 Rakúsko Vznik funkcie: 27.08.2007
   Volker Neumeyer Buchen 11 Gmunden 4810 Rakúska republika Vznik funkcie: 27.08.2007
   18.09.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl Frauenberger Hebbelstraße 14 Marchtrenk 4614 Rakúsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   12.01.2006Noví spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traun 4050 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karl Frauenberger Hebbelstraße 14 Marchtrenk 4614 Rakúsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   Hans- Peter Stadler St. Jodlweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko Vznik funkcie: 21.12.2005
   11.01.2006Zrušeny spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traum 4050 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.08.2005Noví spoločníci:
   CEE Holding GmbH Ganglgutstr. 131 Traum 4050 Rakúsko
   16.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   05.11.2004Noví spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   04.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   06.10.2004Noví spoločníci:
   Günther Keutmeier Ostarpstrasse 27 Oelde - Lette 593 02 Spolková republika Nemecko
   Hans - Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins 3232 Švajčiarsko
   05.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Gunther Keutmeier Oelde-Lette zum 14 Maibach Nemecko
   01.10.2002Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   výroba alumíniových (hliníkových) okien a dverí
   montáž alumíniových (hliníkových) okien a dverí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky Vznik funkcie: 24.02.1999
   30.09.2002Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   sprostredkovateľská činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   25.01.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   výroba plastových okien a dverí
   montáž plastových okien a dverí
   sprostredkovateľská činnosť
   24.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   09.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   08.12.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   Ing. Vladimír Tedla Nová 44 Malacky
   07.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   03.12.1997Noví spoločníci:
   Gunther Keutmeier Oelde-Lette zum 14 Maibach Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   02.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Helmut Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Michael Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Ralf Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Hans-Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins/Reinach Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava
   08.12.1994Nové obchodné meno:
   H S F, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba plastových okien a dverí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Helmut Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Michael Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Ralf Sailer Burkheimer 10 Freiburg 791 11 Spolková republika Nemecko
   Hans-Peter Stalder St. Jodelweg 20 Ins/Reinach Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Ďurica Pankúchova 3 Bratislava