Vytvoriť faktúru

Motor-Car Dunajská Lužná - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Motor-Car Dunajská Lužná
IČO 34113851
DIČ 2020363961
IČ DPH SK2020363961
Dátum vzniku 10 Januára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Motor-Car Dunajská Lužná
Námestie sv. Martina 141/18
90042
Dunajská Lužná
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 073 695 €
Zisk -53 186 €
Aktíva 1 189 991 €
Vlastný kapitál 803 561 €
Kontaktné informácie
Email j.ovecka@motor-car.sk
Phone(s) 0245980023, 0245980413
Fax(es) 0245980022
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,293,420
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 86,277
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 86,277
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 86,277
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,204,467
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 444,739
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,954
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 404,785
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 612,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 612,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 145,729
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 97,729
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,729
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 48,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,999
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,999
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,676
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,676
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,293,420
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 750,376
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,735
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 12,735
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 717,800
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 934,059
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -216,259
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,186
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 542,467
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -123
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -123
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 391,432
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 51,520
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,520
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 323,021
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,582
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 309
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,135
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,335
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 800
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 144,023
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 577
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 577
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,040,710
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,073,695
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,576,826
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 369,773
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23,125
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 94,111
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,860
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,114,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,403,258
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 209,264
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -17,644
D. Služby (účtová skupina 51) 206,150
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,375
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 132,573
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,413
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,133
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,529
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,529
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 82,477
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 641
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,225
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,713
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 168,696
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,593
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,292
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,292
O. Kurzové straty (563) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,301
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,593
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -50,306
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -53,186
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.01.2016