Vytvoriť faktúru

D.A. PRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno D.A. PRESS
IČO 34115595
DIČ 2020357933
IČ DPH SK2020357933
Dátum vzniku 08 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D.A. PRESS
Cesta Mládeže 2025
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 221 601 €
Zisk 7 170 €
Aktíva 2 002 767 €
Vlastný kapitál 38 501 €
Kontaktné informácie
Email dapress@dapress.sk
Phone(s) 0347742961
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,126,132
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 120,991
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 120,991
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,340
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 37,339
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 77,312
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,002,986
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 498,011
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 503
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 497,508
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 397,311
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 246,246
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,246
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,239
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 149,826
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107,664
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 76,002
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,155
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,155
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,126,132
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 45,671
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,304
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,304
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,643
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,643
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 29,554
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 29,554
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,170
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,046,723
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,308
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,308
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,034,007
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 694,414
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 694,414
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 266,224
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,120
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,734
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,797
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,718
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,408
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,408
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33,738
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 33,738
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,221,601
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,221,601
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,991,365
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 174,169
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 33,048
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,019
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,191,439
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,389,581
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 90,322
D. Služby (účtová skupina 51) 166,502
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 480,557
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 350,318
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 116,924
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,315
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,708
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,991
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,991
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 17,264
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,514
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,162
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 519,129
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,849
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,496
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,368
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 128
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,353
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -19,849
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,313
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,143
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,692
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 451
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,170
Dátum aktualizácie údajov: 28.01.2016