Vytvoriť faktúru

STAVMAT STAVEBNINY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAVMAT STAVEBNINY
IČO 34116125
DIČ 2020357944
IČ DPH SK2020357944
Dátum vzniku 20 Februára 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAVMAT STAVEBNINY
Pezinská 56
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 65 981 759 €
Zisk 883 735 €
Kontaktné informácie
Email ma.predajna@stavmat.sk
Phone(s) 0347722520, 0347722390, 0347722571, 0347722572, 0347722573, 0347722574, 0347742052
Mobile phone(s) 0903236790, 0905664944, 0908726573
Fax(es) 0347726896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,592,451
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,262,542
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 22,339
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 22,339
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,114,250
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,046,363
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,611,943
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 455,944
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 125,953
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,162
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 50,289
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 74,502
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,291,024
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,805,943
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 13,090
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 1,773,540
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,019,313
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,116
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 49,116
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,878,795
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 7,509,756
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 628,903
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,880,853
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 129,317
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 239,722
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 557,170
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 69,113
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 488,057
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38,885
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 38,885
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,592,451
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,522,966
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,368,752
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,368,752
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 508,517
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 233,418
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 233,418
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -901
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) -901
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,529,445
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,714,892
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -185,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 883,735
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,069,485
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 43,861
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 43,861
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,695,784
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,117,029
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,117,029
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 16,597
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 190,000
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 114,391
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 257,767
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 116,752
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 116,752
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,213,088
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 65,862,840
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 65,981,759
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66,122,898
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 432,728
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 158,864
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -851,650
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,088
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116,831
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 64,692,429
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 56,682,367
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 652,388
D. Služby (účtová skupina 51) 2,279,296
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,905,538
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,791,093
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 971,956
4. Sociálne náklady (527, 528) 142,489
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 92,604
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 664,660
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 664,660
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 22,309
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 393,267
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,289,330
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,248,789
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42,281
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13,022
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13,022
XII. Kurzové zisky (663) 428
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 28,831
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 200,655
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 78,354
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 78,354
O. Kurzové straty (563) 809
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 121,492
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -158,374
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,130,956
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 247,221
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 247,221
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 883,735
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34116125 DIČ: 2020357944 IČ DPH: SK2020357944
 • Sídlo: STAVMAT STAVEBNINY, Pezinská 56, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 20 Februára 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing.arch. Pavol Kollár Kpt. Jaroša 48 Šaľa 11.12.2001
  Ing. Ivan Bako Rekreačná 2862/38 Trnava 919 34 28.02.2011
  Marta Mládkova 633 Studienka 908 75 28.02.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  IN GROUP, s. r. o. 5 368 752 € (100%) Šaľa 927 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.09.2014Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   31.08.2014Nové obchodné meno:
   STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
   30.08.2014Zrušené obchodné meno:
   STAVMAT IN, spol. s r.o.
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Bako Rekreačná 2862/38 Trnava 919 34 Vznik funkcie: 28.02.2011
   Marta Mládkova 633 Studienka 908 75 Vznik funkcie: 28.02.2011
   06.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   01.01.2011Noví spoločníci:
   IN GROUP, s. r. o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   31.12.2010Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN, s.r.o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   11.05.2010Noví spoločníci:
   INVEST IN, s.r.o. Areál IN VEST 1179 Šaľa 927 03
   10.05.2010Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN a.s. areál Duslo Šaľa 927 03
   24.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Takáč Jánošíkova 26 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 02.12.2004
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Takáč Jánošíkova 26 Šaľa 927 01 Vznik funkcie: 02.12.2004
   14.08.2004Noví spoločníci:
   INVEST IN a.s. areál Duslo Šaľa 927 03
   13.08.2004Zrušeny spoločníci:
   INVEST IN a.s. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   16.07.2003Noví spoločníci:
   INVEST IN a.s. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   15.07.2003Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   16.04.2003Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   15.04.2003Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   11.12.2001Nové obchodné meno:
   STAVMAT IN, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Pavol Kollár Kpt. Jaroša 48 Šaľa
   10.12.2001Zrušené obchodné meno:
   STAVMAT PLUS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   06.06.2001Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   05.06.2001Zrušeny spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   13.03.2001Noví spoločníci:
   INVEST spol. s r.o. IČO: 31 438 431 areál Duslo Šaľa 927 03
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bednár 206 Kuchyňa
   12.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   06.07.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   leasingová činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   faktoring a forfaiting
   14.04.2000Nové sidlo:
   Pezinská 56 Malacky 901 01
   13.04.2000Zrušené sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   23.12.1999Noví spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   22.12.1999Zrušeny spoločníci:
   EX - STAV a.s. IČO: 36 186 465 Hlavná 58 Košice 040 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bišto Varšavská 18 Košice
   06.10.1998Noví spoločníci:
   EX - STAV a.s. IČO: 36 186 465 Hlavná 58 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Bišto Varšavská 18 Košice
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   25.09.1995Nové predmety činnosti:
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
   20.02.1995Nové obchodné meno:
   STAVMAT PLUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti špeditérskych služieb
   sprostredkovanie dopravy
   kúpa a predaj nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ctimír Maglen Štúrova 153 Malacky
   Marcela Maglenová Štúrova 153 Malacky
   Ivo Reingruber Krátka 383 Rohožník
   Anna Reingruberová Krátka 383 Rohožník