Vytvoriť faktúru

Flaga - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno Flaga
IČO 34116940
DIČ 2020361123
IČ DPH SK2020361123
Dátum vzniku 03 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Flaga
Šenkvická 14/R
90201
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 789 695 €
Zisk 132 930 €
Aktíva 7 373 083 €
Vlastný kapitál -663 446 €
Kontaktné informácie
Email flaga@flaga.sk
Phone(s) 0336483202, 0850606303
Fax(es) 0336483800
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,538,254
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,442,177
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 71,545
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 57,008
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 8,086
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 6,451
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,370,632
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 88,334
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,006,680
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,080,480
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 131,294
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 48,670
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 15,174
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,058,705
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 427,880
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52,333
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 375,547
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,880,955
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,758,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,758,076
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 71,153
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51,726
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 749,870
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 79,667
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 670,203
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 37,372
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,233
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 2,867
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 21,272
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,538,254
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -530,516
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 700,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 700,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,463
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,463
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,382,909
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,382,909
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 132,930
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,793,338
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 147,823
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,508
12. Odložený daňový záväzok (481A) 139,315
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,423,220
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,033,558
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,033,558
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,098,449
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 76,073
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,665
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 100,972
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 69,503
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 222,295
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 110,194
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 112,101
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 275,432
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 221,993
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 53,439
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,642,269
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,789,695
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,468,231
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,130,520
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,548
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 185,396
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,499,089
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,432,267
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 381,072
D. Služby (účtová skupina 51) 2,276,306
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,744,350
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,287,925
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 409,083
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,342
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,719
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 453,077
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 444,740
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 8,337
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 66
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 108,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,232
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 290,606
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,509,106
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,325
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 529
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 529
XII. Kurzové zisky (663) 10,796
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 164,953
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 109,759
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 108,974
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 785
O. Kurzové straty (563) 37,289
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,905
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153,628
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 136,978
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,048
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,979
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,069
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 132,930
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017