Vytvoriť faktúru

INGEMAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno INGEMAR
IČO 34117300
Dátum vzniku 09 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGEMAR
Železničná 26A
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 615 323 €
Zisk -2 550 395 €
Aktíva 9 545 077 €
Vlastný kapitál 315 087 €
Kontaktné informácie
Email romag@romag.sk
Webová stránka http://www.romag.sk
Phone(s) +421245923349
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,314,292
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,218,676
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,042
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,042
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,929,673
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 550,004
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,899,312
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,260,884
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,219,473
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 286,961
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 54,863
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 232,098
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,061,868
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 524,296
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 524,296
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 334,462
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 166,983
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,220
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,763
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,911
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 57,568
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,110
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 109,022
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,088
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,748
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,256
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 16,492
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,314,292
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,915,636
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,506,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,506,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 606
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,000
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 46,364
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 46,364
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -920,851
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 114,429
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,035,280
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,550,395
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,302,700
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,998,519
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,998,015
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 504
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 3,422,500
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 478,266
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 407,247
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,247
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 515
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70,504
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 662,516
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,740,899
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,927,228
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,445,086
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 482,142
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,054,258
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,615,323
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 775,276
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 278,982
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 32,231
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,165
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 506,669
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,802,953
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,149,918
D. Služby (účtová skupina 51) 1,282,067
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,318
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,318
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,479
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,284,032
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,284,032
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,100
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 36,039
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,187,630
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,345,496
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,301
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,301
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,301
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 360,938
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 335,355
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 335,355
O. Kurzové straty (563) 209
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 25,374
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -359,637
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,547,267
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,128
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,128
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,550,395
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016