Vytvoriť faktúru

CHESTERTON SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CHESTERTON SLOVAKIA
IČO 34119051
DIČ 2020364874
IČ DPH SK2020364874
Dátum vzniku 05 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CHESTERTON SLOVAKIA
Strojnícka 103
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 804 464 €
Zisk 123 785 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.chesterton.sk
Phone(s) +421243632151, +421243632152, +421243632153, +421243632191, +421243632192, +421243632193
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 926,418
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 58,169
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 58,169
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,169
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 867,888
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 114,069
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 998
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,071
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 395,666
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 375,126
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,126
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,640
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,900
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 358,153
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,350
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 356,803
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 361
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 926,418
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 686,843
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 200,398
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 16,733
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 16,733
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 179,957
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 179,957
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 123,785
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,575
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,277
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 513
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19,764
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,840
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 7,840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 154,337
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109,191
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,191
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,645
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,948
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,553
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 56,076
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 56,076
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,045
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,804,464
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,125,055
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 669,195
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,750
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,464
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,632,519
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 587,832
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 201,214
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -1,386
D. Služby (účtová skupina 51) 463,739
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 352,318
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 294,294
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,840
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,184
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,083
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,560
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,560
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,517
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 171,945
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 542,851
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,924
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 68
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 68
XII. Kurzové zisky (663) 3,839
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,384
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 159
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 159
O. Kurzové straty (563) 5,008
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,217
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,460
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 162,485
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 38,700
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 38,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 123,785
Dátum aktualizácie údajov: 13.09.2016