Vytvoriť faktúru

VOPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VOPS
IČO 34121331
DIČ 2020361200
IČ DPH SK2020361200
Dátum vzniku 18 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOPS
Šúrska 136/A
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 360 747 €
Zisk 7 151 €
Aktíva 168 791 €
Vlastný kapitál -45 319 €
Kontaktné informácie
Email vops@nextra.sk
Webová stránka http://www.vops.sk
Phone(s) +421336406950, +421336406951, +421336406952
Mobile phone(s) +421903295605, +421903295601, +421903295604, +421903295603, +421903295602
Fax(es) 0336406950, 0336406951
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,178
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,178
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,178
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 101,625
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 6,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 57,278
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13,534
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 104,803
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,853
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 10,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -17,938
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,151
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 98,950
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,300
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 4,017
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 88,872
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,163
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 6,732
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,248
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,729
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,761
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 360,747
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,361
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 357,473
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,520
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 2,291
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 142
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 352,004
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,286
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 108,247
C. Služby (účtová skupina 51) 128,615
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 88,620
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,277
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,803
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 9,654
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,502
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,743
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 120,457
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 633
M. Nákladové úroky (562) 186
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 431
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -632
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,111
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016