Vytvoriť faktúru

FirstFarms Agra M - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FirstFarms Agra M
IČO 34122087
DIČ 2020358263
IČ DPH SK2020358263
Dátum vzniku 31 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FirstFarms Agra M
Vinohrádok 5741
90101
Malacky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 19 047 447 €
Zisk 415 955 €
Aktíva 33 415 737 €
Vlastný kapitál 16 161 024 €
Kontaktné informácie
Email bls@firstfarms.com
Phone(s) 0347722021, 0347722022, 0347722029, 0347722075, 0347722076, 0347722694, 0347723390, 0347780825, 0347
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,074,212
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,032,241
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 111,554
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,912
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 104,642
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,920,687
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,216,744
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 14,794,251
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,050,873
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 1,328
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 1,735,304
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 112,352
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 9,835
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,720,878
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,878,486
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,754,476
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,089,380
3. Výrobky (123) - /194/ 1,247,267
4. Zvieratá (124) - /195/ 1,135,964
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 651,399
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 496,527
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 496,527
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,333,665
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,202,785
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 436,981
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 765,804
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 89,600
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 280
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 89
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 321,093
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,070
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 318,023
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,074,212
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,576,979
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,958,175
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,958,175
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,025,846
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 90,110
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 90,110
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -217,792
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -217,792
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,695,315
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,695,315
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 415,955
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,637,603
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,427,340
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,423,234
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,106
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 2,126,148
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,704,111
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,356,359
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 550,793
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,805,566
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 7,449,473
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 98,516
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 66,708
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,918
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 709,137
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 72,674
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 72,674
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,307,330
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,859,630
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,758,062
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 101,568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 19,047,447
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 773,868
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 12,289,512
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,784,073
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -871,026
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 86,155
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,388,586
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,596,279
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,497,133
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 744,088
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,629,095
D. Služby (účtová skupina 51) 2,381,140
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,430,067
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,722,551
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 593,952
4. Sociálne náklady (527, 528) 113,564
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 170,874
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,588,888
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,588,888
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,299,123
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -20
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 253,878
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 550,314
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,308,259
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,219
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 138
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 7,081
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 320,190
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 270,077
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 270,077
O. Kurzové straty (563) 7,364
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42,749
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -312,971
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 237,343
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -178,612
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -181,492
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 415,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34122087 DIČ: 2020358263 IČ DPH: SK2020358263
 • Sídlo: FirstFarms Agra M, Vinohrádok 5741, 90101, Malacky
 • Dátum vzniku: 31 Mája 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  FirstFarms s.r.o. 20 958 176 € (100%) Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2014Nové sidlo:
   Vinohrádok 5741 Malacky 901 01
   10.02.2014Zrušené sidlo:
   Kozia 2243 Malacky 901 13
   19.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Per Villumsen Flintebakken 75 Risskov 8240 Dánsko Vznik funkcie: 22.02.2010
   04.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Anders Holger Norgaard Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   03.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Anders Holger Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   16.08.2012Nový štatutárny orgán:
   Anders Holger Solbjerg Sovej 6 Horning DK-8362 Dánske kráľovstvo Vznik funkcie: 01.08.2012
   06.12.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Henrik Baekgaard Laursen Gyllingnaesvej 90 Odder 8300 Dánsko Vznik funkcie: 09.03.2007
   23.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Per Villumsen Flintebakken 75 Risskov 8240 Dánsko Vznik funkcie: 22.02.2010
   22.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Kim Stokholm Kobmandsvej 5 Vorbasse 6623 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   09.12.2008Noví spoločníci:
   FirstFarms s.r.o. Vinohrádok 5741 Malacky 901 01
   08.12.2008Zrušeny spoločníci:
   WESTPRO s.r.o. Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   26.03.2008Nové obchodné meno:
   FirstFarms Agra M s. r. o.
   25.03.2008Zrušené obchodné meno:
   AGRA M, s.r.o.
   16.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Henrik Baekgaard Laursen Gyllingnaesvej 90 Odder 8300 Dánsko Vznik funkcie: 09.03.2007
   15.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Per Villumsen Nielsen Nygardsvej 47 Trustrup 8570 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   31.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   porážkareň zvierat
   motorová nákladná cestná doprava, - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   príprava a predaj jedál na priamu konzu- máciu
   výroba a predaj liehu
   stolárstvo
   16.04.2005Noví spoločníci:
   WESTPRO s.r.o. Ružinovská 42 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Per Villumsen Nielsen Nygardsvej 47 Trustrup 8570 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   Kim Stokholm Kobmandsvej 5 Vorbasse 6623 Dánsko Vznik funkcie: 28.02.2005
   15.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava
   07.01.2003Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   06.01.2003Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   26.09.2002Nové predmety činnosti:
   výroba betónových prvkov
   06.05.2002Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   05.05.2002Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   04.08.2000Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   03.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   01.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava
   18.08.1997Nové sidlo:
   Kozia 2243 Malacky 901 13
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   spracovanie poľnohospodárskych výrobkov - - čistenie osív, lúpanie semien, sušenie zrnín
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   porážkareň zvierat
   motorová nákladná cestná doprava, - nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
   príprava a predaj jedál na priamu konzu- máciu
   výroba a predaj liehu
   stolárstvo
   17.08.1997Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   12.12.1996Noví spoločníci:
   Miroslav Hoška Nám. 1.mája 24 Senec
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Ing. Ernest Minárik , CSc. Jánošikova 60 Malacky
   11.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Klimová Haanova 37 Bratislava 851 04
   Ing. Ernest Minárik , CSc. , Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   31.05.1995Nové obchodné meno:
   AGRA M, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   poľnohospodárska výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Klimová Haanova 37 Bratislava 851 04
   Ing. Ernest Minárik , CSc. , Jánošíkova 60 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia