Vytvoriť faktúru

hameln rds - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno hameln rds
IČO 34122885
DIČ 2020361233
IČ DPH SK2020361233
Dátum vzniku 15 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo hameln rds
Horná 36
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 694 160 €
Zisk 192 995 €
Aktíva 5 955 622 €
Vlastný kapitál 2 185 973 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336904405, 0336904111, 0336904169
Mobile phone(s) 0904392245
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,652,138
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,147,986
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 18,026
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 18,026
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,129,960
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 182,378
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,355,243
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,281,324
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,573
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 309,442
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,438,988
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 329,015
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 107,811
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 219,478
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,726
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,016,185
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 891,921
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,479
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 526,442
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112,779
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 11,485
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 93,788
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,337
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 91,451
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 65,164
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 27,912
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 37,252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,652,138
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,846,990
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,507
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,507
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 186,245
2. Ostatné fondy (427, 42X) 186,245
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,398,043
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,870,021
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -471,978
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 192,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,800,855
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 95,592
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,544
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 87,639
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,409
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 73,647
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 73,647
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 59,104
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,933,684
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 641,353
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,947
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 612,406
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 865,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 125,038
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 67,180
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 42,529
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 192,584
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 59,475
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,044
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 25,431
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 579,353
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,293
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,582
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,711
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,623,494
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,694,160
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,215,382
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 646,756
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,761,356
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -38,351
V. Aktivácia (účtová skupina 62) -40,264
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,860
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 143,421
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,344,781
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,093,505
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 616,568
D. Služby (účtová skupina 51) 1,429,466
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,395,863
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,655,755
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 120,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 565,652
4. Sociálne náklady (527, 528) 54,456
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,531
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 632,690
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 634,854
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) -2,164
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,190
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 144,968
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 349,379
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,405,340
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 549
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 300
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 300
XII. Kurzové zisky (663) 249
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,308
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 109,994
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 70,169
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 39,825
O. Kurzové straty (563) 608
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,706
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -116,759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 232,620
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 39,625
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 38,724
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 901
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 192,995
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017