Vytvoriť faktúru

Bio G - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bio G
IČO 34123415
DIČ 2020361222
IČ DPH SK2020361222
Dátum vzniku 23 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bio G
Elektrárenská 12092
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 978 850 €
Zisk 297 156 €
Aktíva 3 945 429 €
Vlastný kapitál 2 229 403 €
Kontaktné informácie
Email biog@biog.sk
Webová stránka http://www.biog.sk
Phone(s) +421245526379, +421245526381
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,233,388
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 343,243
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,680
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,680
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 339,563
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 10,135
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,144
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 298,812
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,472
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,887,396
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 689,289
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,461
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 685,828
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,190,595
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,094,138
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,094,138
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,457
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 60,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,512
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,981
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,531
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,749
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,749
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,233,388
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,436,559
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,968
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,968
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,385
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,385
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,119,050
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,119,050
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 297,156
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,796,829
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 111,760
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 65,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 65,475
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 12,123
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,557
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,926
12. Odložený daňový záväzok (481A) 11,679
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,451,658
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,245,862
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,245,862
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,438
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 45,610
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,104
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,913
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 53,731
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,868
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,868
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 199,543
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,971,605
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,978,850
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,841,424
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 130,181
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,089
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,156
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,583,432
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 4,876,850
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 110,826
D. Služby (účtová skupina 51) 421,398
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 959,969
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 716,861
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 232,428
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,680
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,523
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 199,578
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 199,578
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,288
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 395,418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,562,531
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 111
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40
XII. Kurzové zisky (663) 71
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,899
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,834
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,834
O. Kurzové straty (563) 1,934
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,131
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -12,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 382,630
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 85,474
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 89,128
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,654
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 297,156
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.03.2016