Vytvoriť faktúru

Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
IČO 34124411
DIČ 2020361266
IČ DPH SK2020361266
Dátum vzniku 11 Júla 1995
Právna forma Družstvo
Sídlo Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
Limbašská 2
90203
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 726 368 €
Zisk -129 120 €
Aktíva 933 586 €
Vlastný kapitál 729 021 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421336422409, +421336422410, +421336422411, +421336422413
Fax(es) 0336422413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,117,101
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 662,859
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 662,859
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 260,794
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,285
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,965
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 102,256
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 70,559
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,145
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 187,533
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,428
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,600
3. Výrobky (123) - /194/ 170,439
4. Zvieratá (124) - /195/ 66
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,428
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 14,428
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 222,293
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 62,652
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,652
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 159,641
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,891
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,502
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,389
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,097
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,097
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,117,101
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 598,131
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 119,644
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 119,644
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 10,705
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 515,887
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 515,887
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 81,015
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 81,015
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,120
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,757
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58,956
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 45,404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,552
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 179,350
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 181,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 120,171
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,171
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,837
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,201
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,698
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,246
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,618
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,618
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,680
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 70,213
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 64,811
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 5,402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 671,179
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 726,368
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 409,388
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,393
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -40,016
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,151
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 76,070
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234,382
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 848,668
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 146,629
D. Služby (účtová skupina 51) 151,807
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 450,403
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 298,515
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 5,910
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 112,109
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,869
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,281
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 48,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 48,779
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,969
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,800
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,300
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,480
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,318
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,338
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,338
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,980
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,310
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -132,610
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -3,490
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -6,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,120
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34124411 DIČ: 2020361266 IČ DPH: SK2020361266
 • Sídlo: Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo, Limbašská 2, 90203, Pezinok
 • Dátum vzniku: 11 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok 11.07.1995
  Ján Mezei člen D. Virgoviča 29 Pezinok 23.05.2003
  Vladimír Mezei člen Nálepkova 19 Pezinok 902 01 23.05.2003
  Ing. Vladimír Baričič predseda Záhradná 6 Šenkvice 900 81 23.05.2008
  Ing. Dana Satková člen Račianska 157 Bratislava 831 54 23.05.2008
  Vladimír Jančovič člen Bystrická 30 Pezinok 902 01 24.05.2013
  Miroslav Ilka člen Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 24.05.2013
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Mezei - člen predstavenstva Nálepkova 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Jančovič - člen predstavenstva Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2013
   Miroslav Ilka - člen predstavenstva Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.05.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   05.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baričič - predseda družstva Záhradná 6 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Ing. Dana Satková - člen predstavenstva Račianska 157 Bratislava 831 54 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   04.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   07.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   14.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlahových zariadení
   22.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ján Mezei - člen D. Virgoviča 29 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   21.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok
   17.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   16.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
   Nové sidlo:
   Limbašská 2 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rastlinná výroba poľná
   rastlinná výroba špeciálna - hrozno, ovocie, sadivový materiál, spracovanie hrozna - výroba muštov, vína a vínnych destilátov
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi v oblasti pestovania a ochrany rastlín
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok