Vytvoriť faktúru

PRINTING INTERNATIONAL ECE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRINTING INTERNATIONAL ECE
IČO 34124772
DIČ 2020358164
IČ DPH SK2020358164
Dátum vzniku 20 Júla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRINTING INTERNATIONAL ECE
Hlavná 162/41
90065
Záhorská Ves
Finančné informácie
Tržby a výnosy 929 309 €
Zisk 29 834 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347749423, 0265967553, 0265458122, 0265458126, 0265458125, 0265967125
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 587,171
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 86,313
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,746
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,746
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 83,567
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,916
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,418
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 58,233
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 496,071
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 128,041
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,041
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,900
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,900
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,900
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,973
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 173,363
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 173,363
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 463
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 31,033
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,114
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 151,157
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,589
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 149,568
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,787
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,787
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 587,171
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 291,622
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 30,066
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 225,083
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 227,340
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,257
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,834
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 292,138
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 34,187
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 32,757
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,430
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 255,409
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 196,833
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 196,833
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,461
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,273
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,657
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,185
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,542
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,542
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,411
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3,411
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 916,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 929,309
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 837,333
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 79,662
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,814
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 884,987
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 457,933
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,347
D. Služby (účtová skupina 51) 132,109
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 237,695
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 172,193
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,909
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,593
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,216
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,418
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,418
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,269
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 44,322
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 299,606
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,711
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,863
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,863
O. Kurzové straty (563) 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 718
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,622
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 11,788
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 11,788
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34124772 DIČ: 2020358164 IČ DPH: SK2020358164
 • Sídlo: PRINTING INTERNATIONAL ECE, Hlavná 162/41, 90065, Záhorská Ves
 • Dátum vzniku: 20 Júla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jaroslav Slovák Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65 20.02.2008
  Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko 01.10.2007
  Laurent Devolder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko 01.10.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Jaroslav Slovák 1 328 € (20%) Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65
  Maria Vanderbeken 2 656 € (40%) Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
  Laurent De Volder 2 656 € (40%) Maria - Aalter 9880 Belgicko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.02.2011Nové sidlo:
   Hlavná 162/41 Záhorská Ves 900 65
   31.01.2011Zrušené sidlo:
   Hlavná 621/41 Záhorská Ves 900 65
   29.07.2010Nové sidlo:
   Hlavná 621/41 Záhorská Ves 900 65
   28.07.2010Zrušené sidlo:
   Hlavná 182/88 Vysoká pri Morave 900 66
   20.02.2008Noví spoločníci:
   Jaroslav Slovák Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65
   Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Slovák Hlavná 621/17 Záhorská Ves 900 65
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko Vznik funkcie: 01.10.2007
   Laurent Devolder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko Vznik funkcie: 01.10.2007
   19.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Slovák Jána Stanislava 3089/23 Bratislava
   26.10.1999Nové predmety činnosti:
   výskum trhu v oblasti predaja tlačiarenských strojov a zariadení
   poradenská činnosť v oblasti predaja tlačiarenských strojov a zariadení
   návrhy tlačiarenských strojov a zariadení
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
   reklamná činnosť vrátane výroby reklamných predmetov
   Noví spoločníci:
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Laurent De Volder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   25.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Laurent De Volder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   16.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Jaroslav Slovák Jána Stanislava 3089/23 Bratislava
   15.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce
   20.07.1995Nové obchodné meno:
   PRINTING INTERNATIONAL ECE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 182/88 Vysoká pri Morave 900 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   výroba, montáž a servis náhradných dielov pre elektrické stroje a prístroje
   Noví spoločníci:
   Laurent De Volder Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Maria Vanderbeken Aalterstraat 11 Maria - Aalter 9880 Belgicko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Paľovčík Svornosti 4 Michalovce