Vytvoriť faktúru

SILOKING Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SILOKING Slovakia
IČO 34127062
DIČ 2020358197
IČ DPH SK2020358197
Dátum vzniku 11 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SILOKING Slovakia
Družstevná 1
90065
Záhorská Ves
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 643 008 €
Zisk 129 738 €
Aktíva 1 960 317 €
Vlastný kapitál 849 505 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347979506, +421347979508
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,541,795
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,552,014
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,552,014
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 137,264
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 552,095
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 205,464
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 629,253
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 27,938
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 978,973
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 99,869
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 99,869
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 24,147
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 998
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 998
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,100
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 19,049
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 775,814
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 612,088
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 612,088
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 163,726
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 79,143
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,441
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 75,702
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,808
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,808
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,541,795
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 979,243
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 133,800
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 133,800
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 129
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,380
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,380
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 702,196
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 702,196
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 129,738
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,562,552
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 70,610
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,139
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 69,471
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 836,890
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 580,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 415,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 415,661
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 85,097
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,583
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,078
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,426
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 74,207
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 74,207
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,483,313
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,643,008
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 252,051
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,231,262
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 9,320
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 145,672
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,703
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,450,087
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 225,779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 578,063
D. Služby (účtová skupina 51) 461,558
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,978,223
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,426,895
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 500,142
4. Sociálne náklady (527, 528) 51,186
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,440
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 173,063
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 173,063
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,860
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,112
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,989
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 192,921
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,227,233
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,234
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,184
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,184
XII. Kurzové zisky (663) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,711
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,344
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,344
O. Kurzové straty (563) 245
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,122
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,477
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 171,444
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,706
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 49,107
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 129,738
Dátum aktualizácie údajov: 23.02.2016