Vytvoriť faktúru

Pernecká agrárna - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pernecká agrárna
IČO 34127143
DIČ 2020377656
IČ DPH SK2020377656
Dátum vzniku 11 Septembra 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pernecká agrárna
Pernek 355
90053
Pernek
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 303 466 €
Zisk 16 334 €
Aktíva 2 239 250 €
Vlastný kapitál 1 361 974 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0346940537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,217,274
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 878,265
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 344,165
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,392
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,134
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 340,639
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 534,100
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 534,100
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,335,717
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 353,122
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 27,066
3. Výrobky (123) - /194/ 142,678
4. Zvieratá (124) - /195/ 183,378
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 36,731
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 36,731
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 920,847
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 676,737
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 676,737
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 242,407
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,703
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 25,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,930
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 87
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,292
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,292
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,217,274
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,378,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,250,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,250,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,278
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 20,740
2. Ostatné fondy (427, 42X) 20,740
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 88,955
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 88,955
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,334
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 672,716
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 69,959
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52
12. Odložený daňový záväzok (481A) 69,907
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,224
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 95,088
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,088
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,629
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,378
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,977
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,152
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,898
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,898
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 477,635
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 166,251
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 143,097
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 834,971
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,303,466
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 536,805
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 298,166
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -181,180
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,300
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 641,375
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,270,645
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 436,183
D. Služby (účtová skupina 51) 557,100
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 163,164
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 111,505
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,355
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,304
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,408
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 62,915
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 62,915
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 298
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,577
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,821
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -339,492
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,882
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,882
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,882
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,179
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,615
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,615
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,546
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,297
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,524
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,190
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,653
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,537
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,334
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:34127143 DIČ: 2020377656 IČ DPH: SK2020377656
 • Sídlo: Pernecká agrárna, Pernek 355, 90053, Pernek
 • Dátum vzniku: 11 Septembra 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 18.04.2001
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 14.09.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Oľga Janotková 62 500 € (5%) 328 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing. Stanislav Halač 62 500 € (5%) Studienka 908 75
  Ing. Anton Balúch 62 500 € (5%) Sološnica 906 37
  Ing. Marián Dubík 62 500 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  AGROPARTNER spol. s r.o. 1 000 000 € (80%) Plavecké Podhradie 906 36
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.07.2014Nové predmety činnosti:
   medzinárodná preprava tovaru
   23.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2001
   16.07.2014Noví spoločníci:
   AGROPARTNER spol. s r.o. 258 Plavecké Podhradie 906 36
   15.07.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skrátený názov LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35
   14.08.2013Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skrátený názov LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   13.08.2013Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   09.02.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom nehnuteľností
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   02.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dudík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   15.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 14.09.2009
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dudík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dudík 314 Rohožník 906 38
   11.06.2009Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka 908 75
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica 906 37
   LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   Ing. Marián Dudík 314 Rohožník 906 38
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35
   10.06.2009Zrušeny spoločníci:
   AGROPARTNER, spol. s r.o. IČO: 34 134 000 258 Plavecké Podhradie 906 36
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 18.04.2001
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2001
   20.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06
   18.11.2003Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   28.06.2001Nové obchodné meno:
   Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pernek 355 Pernek 900 53
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou
   Noví spoločníci:
   AGROPARTNER, spol. s r.o. IČO: 34 134 000 258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06
   27.06.2001Zrušené obchodné meno:
   AG KARDINÁL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plavecké Podhradie 906 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   11.09.1995Nové obchodné meno:
   AG KARDINÁL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník