Vytvoriť faktúru

NOVEX-B4 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVEX-B4
IČO 34127186
DIČ 2020378888
IČ DPH SK2020378888
Dátum vzniku 12 Septembra 1995
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo NOVEX-B4
Sološnica 50
90637
Sološnica
Finančné informácie
Tržby a výnosy 423 700 €
Aktíva 307 818 €
Kontaktné informácie
Email novex-b4@solosnicask.net
Webová stránka http://www.sksat.eu/novex/
Phone(s) +421346584398
Fax(es) 0346584398
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 358,074
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 19,064
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,064
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 536
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,528
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 337,803
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 220,154
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 220,154
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 59,667
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 58,414
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,414
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,253
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 428
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 428
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 57,554
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,121
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 44,433
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,207
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 868
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 339
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 358,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 349,407
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 37
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 349,370
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,683
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,683
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 342,964
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 896
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,827
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 8,667
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 8,667
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 426,065
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 423,700
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 90,224
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 333,476
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 371,080
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 76,387
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 167,148
D. Služby (účtová skupina 51) 38,843
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 79,399
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 46,104
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,399
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,896
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,586
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,612
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,612
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,620
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 141,322
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,365
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,328
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,235
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,235
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,750
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 53,750
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015